Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 200 names in this directory beginning with the letter V.
Vaclova, Vaclovas, Vaclavas, Vaclava
sen. slavų: „didelė šlovė“
Vacys, Vacė
trumpinys iš Vaclova, Vaclovas sen. slavų: „didelė šlovė“
Vadimas
1. lotynų: vadeo (vadimus) „vedantis“; 2. sen. rusų vaditi „ginčytis“
Vaida
trumpinys iš Vaidgina, Vaidmantė, Vaidotė
Vaidas, Vaidys
trumpinys iš Vaidginas, Vaidmantas, Vaidotas: vaidytis, vaidentis – „tas kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidevutis, Vaidivutis
sulietuvintas prūsų: vaidevis „žinantis“; pirmojo prūsų kunigaikščio vardas
Vaidgina, Vaidginas
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
Vaidgina, Vaidginas, Vaidginas, Vaidginė
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
Vaidginta, Vaidgintas, Vaidgintė
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gint- (ginti „užstoti, saugoti“)
Vaidilas, Vaidilė
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -il- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidilutė
lietuvių: vaidilutė „amžinosios ugnies saugotoja pagonybės laikais“
Vaidmantas, Vaidmantė
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + mant- (mantus „sumanus“)
Vaidmina, Vaidminas
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + min- (minėti)
Vaidonė
vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -on- – „ta, kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidota, Vaidotas, Vaidotė
vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -ot- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidutis, Vaidutė
lietuvių: vaidytis, vaidentis – „tas kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidvilas, Vaidvilė
vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + vil- (viltis)
Vaiga, Vaigė
trumpinys iš Vaigailė, Vaigaudė, Vaigedė
Vaigailas, Vaigailė
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gail- (gailas „stiprus“)
Vaigaudas, Vaigaudė
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gaud- (gaudyti)
Vaigeda, Vaigedas, Vaigedė
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + ged- (gedėti „ilgėtis“)
Vaigintas, Vaigintė
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gint- (ginti „saugoti, užstoti“)
Vaina, Vainys, Vainius
trumpinys iš Vainora, Vainoras lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)
Vaina, Vainys, Vainius, Vainius
trumpinys iš Vainora, Vainoras lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)
Vaineta, Vainetas
lietuvių: vain- (vaina „priežastis“) +-et-
Vaingeda, Vaingedas, Vaingedė
lietuvių: vain- (vaina „priežastis, kaltė“) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „ilgesio priežastis“
Vainora, Vainoras
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)
Vainota, Vainotas
perdarytas Vainora, Vainoras lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)
Vaišgina, Vaišginas
lietuvių: vaiš- (vaišės) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
Vaišmantas, Vaišmantė, Vaismantas, Vaismantė
lietuvių: vaiš- (vaišės) +mant- (mantus „sumanus“) – „vaišingas ir sumanus“
Vaišnora, Vaišnoras
lietuvių: vaiš- (vaišės) + nor- (norėti) – „vaišingas, norintis vaišinti“
Vaištautas, Vaištautė
lietuvių: vaiš- (vaišės) + taut- (tauta)
Vaišvilas, Vaišvilė
lietuvių: vaiš- (vaišės) + vil- (viltis)
Vaišvilkas
lietuvių: vaiš- (vaišės) + -ok (slavų mažybinė priesaga)
Vaišviltas, Vaišviltė
lietuvių: vaiš- (vaišės) + vilt- (viltis)
Vaišvyda, Vaišvydas, Vaišvydė
lietuvių: vaiš- (vaišės) + vyd- (iš-vydo)
Vaitautas, Vaitautė
lietuvių: vait- (vaitenti „aptarti, spręsti“) +taut- (tauta) – „tautos patarėjas“
Vaiva
lietuvių: „vaivorykštė“; sen. lietuvių deivė Laimos pavidalas (Laimos juosta – vaivorykštė)
Vaižgantas, Vaižgantas
lietuvių: vaiš- (vaišės) + gan- (ganyti, ginti) – „vaišingas“; Vaižgantas – sen. lietuvių pagonių linų ir kanapių dievas
Vakaris, Vakarė, Vakarius
lietuvių: vakaras – „vakarinis, vakarinė“
Valda
trumpiniai iš Valdemara, Tautvaldė, Visvaldė: 1. lietuvių valdyti „valdantysis“ 2. sen. vokiečių waltan „valdyti“
Valdas, Valdis
trumpinys iš Valdemaras arba Tautvaldas, Mantvaldas ir pan.
Valdemara, Valdemaras
sen. vokiečių: waltan „valdyti“ + mari „garsus, žymus“ – „garsus valdovas“
Valdonė
lietuvių: valdyti „valdančioji“
Valė, Valius
trumpinys iš Valerija ir Valentina; Valerijus ir Valentinas
Valensija, Valensijus, Valensas
lotynų: valens „gyvuojantis, gyvybiškas“
Valentas
lotynų: valens „gyvuojantis“
Valentina, Valentinas
lotynų: valens „gyvuojantis“
Valerija, Valerijus
lotynų: valeo „būti sveikam“
Valerijona, Valerijonas
iš Valerijus lotynų: valeo „būti sveikam“
Valmantas, Valmantė
lietuvių: val- (valioti „įstengti“) + mant- (mantus „sumanus“)
Valteris
sen. vokiečių: waltan „valdyti“ + heri „kariuomenė“
Valtrūda
sen. vokiečių: waltan „valdyti“ + trūt „stipri“
Valys
trumpinys iš Valentas, Valerijus, Valmantas
Vanda
1. lietuvių: vand- (vanduo); populiaraus padavimo mergina skenduolė; 2. lenkų iš upėvardžio Vandalus (vandalai – viena iš germanų genčių)
Vandalinas
iš Vandalius, kuris kilęs iš germanų genties pavadinimo „vandalai“
Vandalius
iš germanų genties pavadinimo „vandalai“
Vandenė, Vandenis
lietuvių: vand- (vanduo) + -en- – „vandens telkinių gyventojas“
Vanesa, Venesa
1. sen. graikų: „drugelis“; 2. lotynų: iš Venus (Venera) – meilės deivės vardo
Vanilija
ispanų: vanilla „lianos tipo medis, kurio vaisiai naudojami parfumerijoje, konditerijoje“ – „kvapni, saldi kaip vanilė“
Varūna, Varūnas, Varūnė
lietuvių: var- (varyti „liepti, versti“)
Varvara
Barbora variantas iš graikų: barbara „svetimšalė“
Vasarė, Vasaris
lietuvių: vasaris (mėnuo)
Vasilijus
rusiškas vardas iš graikų: „karališkas, kilmingas“
Vasilisa
rusiškas vardas iš graikų: „karališka, kilminga“
Veda
sanskrito: „suprantama, paprasta“
Vedastas, Vedestas
sanskrito: vedas „amžinas įstatymas“
Vega
1. lotynų: „žvaigždė“; 2. arabų: „kritimas“
Vėjas, Vėjus
lietuvių: „vėjas“ – „aktyvus, veržlus kaip vėjas žmogus“
Vėjūnas, Vėjūnė
lietuvių: vėj- (vėjas) + -ūn- – „vėjavaikiškas, -a“
Veliuona
lietuvių iš miestelio pavadinimo
Velta
latvių velte „dovana“
Venancija, Venancijus, Venacija, Venacijus
lotynų: venans „medžiojantis“
Venanta, Venantas
lotynų: venans „medžiojantis“
Veneranda, Venerandas
lotynų: „gerbtina, gerbtinas“
Venta
lietuvių iš upėvardžio Venta (Mažeikiai)
Ventūra
lotynų: ventura „ateisianti, laukiama“
Vera
lotynų: vera „teisinga“
Veras
lotynų: verus „tikras, teisinga“
Verena
lotynų: „drovioji“
Verneris
skandinavų: „draugas globėjas, saugotojas“
Veronika
graikų: phero „nešti“ + nike „pergalė“
Verutė
lotynų: vera „teisinga“ +-ut- mažybinė priesaga
Veslava, Veslavas
trumpinys iš Viačeslavas, Viačeslava – slavų: viače „daugiau“ + slava „šlovė, garbė“ – „daugiau garbės“
Vesta
graikų: „namų židinys“; sen. romėnų namų židinio deivė
Vestina
graikų: „namų židinys“
Vėtra
lietuvių: vėtra „audra“
Viačeslavas, Večeslavas
sen. slavų: viače „daugiau“ + slava „šlovė, garbė“ – „daugiau garbės“
Vida, Vidas
sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
Videta
lotynų: video „matyti“ – „matančioji“
Vidgailas, Vidgailė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“) – „daug matęs, stiprus“
Vidmantas, Vidmantė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + mant- (mantus „sumanus“)
Vidminas, Vidmina, Vidminė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + min- (minėti)
Vidutis
sen. vokiečių: witu „miškas, giria“ + -ut- (mažybinė priesaga)
Vientautas, Vientautė
lietuvių: vien- (vienyti) + taut- (tauta) – „vienijantis tautą“
Viešvilas, Viešvilė
lietuvių: vieš- (viešėti, viešė „kaimas, kiemas“) + vil- (viltis)
Vigilija
lotynų: vigilia „stebėjimas, budėjimas“
Vijolė
1. lietuvių iš upėvardžio Vijolė (Šiauliai); 2. lotynų: viola „žibuoklė“
Vijūnė
lietuvių: vij- (vijo, vyti) – „vejanti, sparčiai bėganti per gyvenimą“
Viktoras, Viktorija
lotynų: victoria „pergalė“
Viktorina, Viktorinas, Viktas
lotynų: victoria „pergalė“ – „laimėtojas, laimėtoja“
Vilanda, Vilandas
germanų: wil- (noras) + land (šalis) – „išsvajota, mylima šalis“
Vilas, Vilys, Vilė
lietuvių: viltis – „besiviliantis, turintis vilties“
Vilburas
germanų: wil- (noras) + burg- (tvirtovė) – „mylima, norima tvirtovė“
Vilbutas, Vilbutė
lietuvių: vil- (viltis) + but- (būti)
Vilda, Vildas
germanų: wild „laukinis“
Vildauga, Vildaugas, Vildaugė
lietuvių: vil- (viltis) + daug – „turintis daug vilties“
Vilfreda, Vilfredas
sen. vokiečių: willo „valia, noras“ + fridu „taika“
Vilgailas, Vilgailė
lietuvių: vil- (viltis) + gail- (gailas „stiprus“)
Vilgardas, Vilgardė
lietuvių: vil- (viltis) + gard- (gardinti „pranešti, garsinti“)
Vilgaudas, Vilgaudė
lietuvių: vil- (viltis) + gaud- (gaudyti)
Vilginta, Vilgintas, Vilgintė
lietuvių: vil- (viltis) + gint - (ginti) – „ginantis viltį, turintis vilties“
Vilgirdas, Vilgirdė
lietuvių: vil- (viltis) + gird- (girdėti)
Vilhelmas, Vilhelma, Viljamas
sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“
Vilhelmas, Vilhelma, Viljamas, Viljamas
sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“
Vilhelmina, Vilhelminas
sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“ – „stiprios, tvirtos valios“
Vilijus, Vilija
lietuvių iš upėvardžio Vilija, antrojo upės Nėries vardo
Vilima, Vilimas
iš Vilius sen. vokiečių willo „valia, noras“ – „daug norinti, -is“
Vilinta, Vilintas, Vilintė
lietuvių: vil- (viltis, viliasi) – „tas, kuris viliasi; nepararnda vilties“
Vilius
iš Vilhelmas sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“
Vilma, Vilmas
trumpinys iš Vilmantė arba Vilhelmina
Vilmantas, Vilmantė
lietuvių: vil- (viltis) + mant- (mantus „sumanus“)
Vilmis
trumpinys iš Vilhelmas
Vilnė
lietuvių: „vilnis; upės banga“
Vilnius
lietuvių: iš miesto pavadinimo Vilnius
Viltaras, Viltarė
lietuvių: vil- (viltis) + tar- (tarti)
Viltautas, Viltautė
lietuvių: vil- (viltis) + taut- (tauta)
Viltė
trumpinys iš Viltautė lietuvių: vil- (vitis) + taut- (tauta) – „tautos viltis“
Viltenis, Viltenė
vil- (viltis) + -en-
Viltvydas, Viltvydė
lietuvių: vilt- (viltis) + vyd- (iš-vydo) – „viltį įšvydęs, besitikintis“
Vilūnė
lietuvių: „ta, kuri viliasi, nepraranda vilties“
Vincas, Vincė
trumpinys iš Vincentas, Vincenta lotynų: vincens „nugalintis“
Vincenta, Vincentas
lotynų: vincens „nugalintis“
Vineta, Vinetu
indėnų: „paprastas, paprasta“
Vinfredas, Vinfridas
germanų: wini „draugas“ + friede „taika“ – „taikingas draugas“
Vingailas, Vingailė
lietuvių: vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“) + gail- (gailas „stiprus“)
Vingaudas, Vingaudė
lietuvių: vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“) + gaud-(gaudyti)
Viola, Violė
lotynų: „žibuoklė“
Violeta
italų iš Violė lotynų: „žibuoklė“
Virbutas
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + but- (būti, butas)
Virga
lotynų: „mergaitė“
Virgailas, Virgailė
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + gail- (gailas „stiprus“)
Virgas, Virgis
trumpinys iš Virginijus, Virgilijus, Virgailas, Virgaudas
Virgaudas, Virgaudė
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + gaud- (gaudyti)
Virgilija, Virgilijus
iš sen. romėnų vardo Virgilius
Virginija, Virginijus
iš sen. romėnų vardo Virginius; lotynų: virga „mergaitė“ – „jaunatviškas, mergaitiškas“
Virkantas, Virkantė
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + kant- (pa-kantus)
Virmantas, Virmantė
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + mant- (mantus „sumanus“)
Visalgas, Visalgė
lietuvių: visa (visas, visai) + alg- (alga „atpildas, atlyginimas“)
Visgailas, Visgailė
lietuvių: visa (visas, visai) + gail- (gailas „stiprus“)
Visgaudas, Visgaudė
lietuvių: vis- (visa) + gaud- (gaudyti) – „visa gaudantis, gaudantis kiekvieną akimirką, norintis viską išgyventi“
Visginta, Visgintas, Visgintė
lietuvių: vis- (visa) + gin- (ginti) – „visus ginantis“
Viskintas, Viskintė
lietuvių: visa (visas, visai) + kint- (kentėti)
Vismantas, Vismantė
lietuvių: visa (visas, visai) + mant- (mantus „sumanus“)
Visvaldas, Visvaldė
lietuvių: visa (visas, visai) + vald- (valdyti)
Visvilas, Visvilė
lietuvių: visa (visas, visai) + vil- (viltis)
Visvyda, Visvydas, Visvydė
lietuvių: vis- (visa) + vyd- (iš-vydo) – „visa išvydęs; daug matęs“
Vita, Vitas
lotynų: vita „gyvenimas“
Vitalija, Vitalijus
lotynų: vitalis „gyvybingas“
Vitalis, Vitalė, Vitalius
lotynų: vitalis „gyvybingas“
Vitanas
vienetinis vardas, sudarytas iš tėvų vardų Vira + Antanas. Pastaba: toks vardų sudarymo būdas nėra skatintinas, nes sudarytas žodis neturi reikšmės.
Vitolda, Vitoldas
lotynų: vita „gyvenimas“ – „gyvybingas,-a“
Viva
lotynų: vivo „gyvuoju“ – „gyvybinga“
Vivaltas, Vivaltė
lotynų: vivo „gyvenu, gyvuoju“ – „gyvybiškas, aktyvus“
Viventas
lotynų: vivens „gyvybingas“
Viviana
lotynų: „gyva, gyvybinga“
Vivjena
prancūziškas iš lotynų: vivo „gyvenu, gyvuoju“ – „gyvybiška, aktyvi“
Vladas, Vladys, Vlada, Vladė
trumpinys iš Vladislova, Vladislovas slavų: vladi „valdyk“
Vladimiras
slavų: vlad (vladet' „valdyti“) + mir (mir „pasaulis“) – valdantis pasaulį
Vladislava, Vladislavas
slavų: vladi „valdyk“ + slava „šlovė“ – „valdantis šlovę“
Voitekas
slavų: „kareivis, teikiantis džiaugsmą“
Volfas
sen. vokiečių: wolf „vilkas“
Volfgangas
sen. vokeičių: wolf „vilkas“ + gang- (gehen, ging, gegangen) „eiti“ – „bėgantis kaip vilkas“
Volodia
rusiškas trumpinys iš Vladimiras – slavų: vlad (vladet' „valdyti“) + mir (mir „pasaulis“) – valdantis pasaulį
Vudas
anglų: wood „miškas“ – „miškinis, laukinis“
Vydas, Vyda, Vydė
trumpiniai iš Vydginas, Vydgina, Vydmantas, Vydmantė, Vydminas, Vydmina
Vydenis, Vydenė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + -en- – „išvydęs, daug matęs“
Vydgailas, Vydgailė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“) – „daug išvydęs, patyręs“
Vydgina, Vydginas
lietuvių: vyd-(iš-vydo) + gin- (ginti) – „daug išvydęs, matęs; ginantis kitus“
Vydmantas, Vydmantė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + mant- (mantus „sumanus“)
Vydmina, Vydminas
lietuvių: vid- (iš-vydo) + min- (minėti)
Vydmintas, Vydminta
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + min- (mini)
Vydota, Vydotas, Vydotė
lietuvių: iš-vydo „daug matęs, išvydęs; žiniuonis“
Vydūnas, Vidūnas
lietuvių: iš-vydo „daug matęs, išvydęs; žiniuonis“
Vygailas, Vygailė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“)
Vygandas, Vygandė
lietuvių: vy- (iš-vydo) + gand- (gandas)
Vygantas, Vygantė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gan- (ganyti „saugoti“) – „daug matęs ir saugus, dievo saugomas“
Vygaudas, Vygaudė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gaud- (gaudyti)
Vygintas, Vygintė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gint- (ginti)
Vygirda, Vygirdas, Vygirdė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gird- (girdėti) – „daug išvydęs (matęs), daug išgirdęs“
Vygis
trumpinys iš Vygintas, Vygaudas. Vy- (iš-vydo) – „daug matęs, išvydęs“
Vykantas, Vykantė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + kant- (pa-kantus)
Vykinta, Vykintas, Vykintė, Vikinta, Vikintas, Vikintė
lietuvių: vy- (iš-vydo) + kin- (kentėti, plg. žiem-kintis) – „daug matęs, daug patyręs“
Vykintas, Vykintė, Vykinta, Vykintas, Vykintė, Vikinta, Vikintas, Vikintė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + kint- (kentėti)
Vyliaudas, Vyliaudė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + liaud- (liaudis)
Vytaras, Vytarė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + tar- (tarti)
Vytas
trumpinys iš Vytautas lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – „išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai“
Vytautas, Vytautė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – „išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai“
Vytenis, Vytenė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) – „išvydęs, daug matęs“
Vytis, Vytė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + -en- – „išvydęs, daug matęs“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,844 viso, 1 šiandien)