Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 153 names in this directory beginning with the letter M.
Machmudas
arabų: „išgirtas, išaukštintas“
Madajus, Madas
biblinis vardas: „saikas; teisingas sprendimas; tinkamas drabužis“
Magdalena
hebrajų (sen. žydų): „Magdalietė (iš Magdalos miestelio)“
Magdė, Magda
trumpinys iš Magdalena hebrajų (sen. žydų): „Magdalietė (iš Magdalos miestelio)“
Magnas
lotynų: magnus „didelis“
Maiklas
angliškas Mykolas variantas iš hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Maja
lotynų: maius „daugiau“, senovės italikų žemės ir augimo deivė
Maksas
trumpinys iš Maksimas lotynų: „labai didelis, didžiausias“
Maksima, Maksimas
lotynų: maximus „labai didelis, didžiausias“
Maksimilijona, Maksimilijonas
lotynų: maximus „labai didelis, didžiausias“
Malena
švedų: „moteris iš bokšto“
Malgožata
lenkiškas Margarita variantas – graikų: margarites „perlas“
Malvina
sen. vokiečių: mahal „teismas“ + wini „draugė“
Mamerta, Mamertas
oskai ir sabinai taip vadino karo dievą Marsą
Mandravas, Mandravė
lietuvių: man- (manyti) + drav- (drūtas „stiprus, tvirtas kaip medis“; pvz. dravė „drevė“)
Mandrė, Mandrius
trumpinys iš Mandravė, Mandravas iš lietuvių: man- (manyti) + drav- (drūtas „stiprus, tvirtas kaip medis“; pvz. dravė „drevė“)
Manfredas
sen. vokiečių: man „vyras“ + fridu „apsauga, taika“ – „taikos saugotojas“
Mangailas, Mangailė
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gail- (gailas „stiprus“)
Mangirda, Mangirdas
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gird- (girdėti) – „garsus savo protu“
Mantas, Mantė
lietuvių mantus „sumanus“
Mantautas, Mantautė
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + taut- (tauta) – „protinga tauta“
Mantgailas, Mantgailė, Mantigailas, Mantigailė
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gail- (gailas „stiprus“)
Mantgirda, Mantgirdas, Mantigirda, Mantigirdas
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + gird- (girdėti) – „garsus savo protu“
Mantilas, Mantilė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + -il-
Mantmilas, Mantmilė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + mil- (pa-milti) – „mylimas už protą“
Mantminas, Mantminė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) +min- (minėti) – „miminas kaip sumanus, protingas“
Mantrima, Mantrimas, Mantrimė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + rim- (rimti) – „miminas kaip ramus“
Mantrius, Mantrė
trumpiniai iš Mantrimas, Mantrimė lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + rim- (rimti) – „miminas kaip ramus“
Mantvilas, Mantvilė, Manvilius
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vil- (viltis)
Mantvina, Mantvinas, Mantvinė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vin- (vin/vain vaina „priežastis“ ) – „svarbi priežastis“
Mantvyda, Mantvydas, Mantvydė, Montvydas, Montvyda
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“
Manvyda, Manvydas, Manvydė
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“
Maratas
musulmonų: „padidinti, padauginti“
Marcė
trumpinys iš Marcelė – iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Marcelė, Marcelis
iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Marcelijus
iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Marcelina, Marcelinas
iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Marcijona, Marcijonas
iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Marčius
trumpinys iš Martynas, o šis iš lotynų: Marsas, karo dievas
Marė
trumpinys iš Marija hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“
Marekas
slaviškas vardas iš lotynų: „vyriškas“
Margarita, Margo
graikų: margarites „perlas“
Margiris
lietuvių: „margosios girios gyventojas“, Pilėnų kunigaikščio vardas, išplitęs per padavimą apie Pilėnus
Marija
hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“
Marijona, Marijana, Mariana
iš dvigubo vargo Maria + Ana
Marijonas, Marijanas
iš Marijus lotynų: mare „jūra“
Marijus
lotynų: mare „jūra“
Marina
lotynų: marina „jūrų, jūrinė“
Marinas
lotynų: marinus „jūrų, jūrinis“
Marius
1. lietuvių: vedinys iš marios „tas, kuris iš marių“; 2. lotynų mare „jūra“
Markas
lotynų: „išsaugotas, uždraustas“
Marsas
lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Marta
aramėjų: martha „valdovė, viešpatė“
Martė
trumpinys iš Martyna – iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Martinas, Martina, Martis
Martynas, Martyna variantas iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Martinijonas
iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Martyna, Martynas
iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Martys, Martas
trumpinys iš Martynas – lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Marytė
iš Marija hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“
Mąstautas, Mąstautė
lietuvių: mąst- (mąstyti) + taut- (tauta)
Mąstvilas, Mąstvilė
lietuvių: mąst- (mąstyti) + vil- (viltis)
Matas
hebrajų (sen. žydų): „Dievo dovana“
Matilda
sen. vokiečių: macht „galia“ + hiltja „kova“
Mauras
lotynų: maurus „tamsiaodis“
Mauricijus
lotynų: maurus „tamsiaodis“
Mažena
lenkiškas vardas iš Marijona hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“
Mažvilas, Mažvilė
lietuvių: maž- (mažas, mažai) + vil- (viltis) – „mažai besiviliantis“
Mažvyda, Mažvydas
lietuvių: maž- (mažas, mažai) + vyd- (iš-vydo) – „mažai matęs“
Mečislovas
slavų: meč „kalavijas“ + slava „šlovė“ – „kalaviju pasiekęs šlovę“
Mečys
trumpinys iš Mečislovas slavų: meč „kalavijas“ + slava „šlovė“ – „kalaviju pasiekęs šlovę“
Meda
graikų: medos „midas, persas“
Medardas
sen. vokiečių: macht „galia“ + hart „stiprus“ – „stiprios galios“
Medeina, Medeinė
sen. lietuvių: medė „giria, miškas, medžioklė“
Medėja
lotynų: „miškinė, girios gyventoja“; graikų mitologijojeburtininkė, žiauriai atkeršijusi savo vyrui Jasonui už neištikimybę
Megė, Megana
1. anglosaksų: „stipri ir gabi“; 2. Margarita variantas
Meilė
lietuvių: meilė
Meilius
lietuvių: „meilus“
Meilutė
lietuvių: „meili“.
Meinardas, Meinardas
germanų: main- (pagrindinis, svarbiausias) + hard- (tvirtas) – „svarbiausias tvirtuolis“
Meinardas, Meinardas
germanų: main- (pagrindinis, svarbiausias) + hard- (tvirtas) – „svarbiausias tvirtuolis“
Melanija
graikų: „tamsi, juodbruvė“
Melanijus
graikų: „tamsus, juodbruvis“
Melchioras
hebrajų (sen. žydų): „šviesos valdovas“
Meleta
graikų: „saldi kaip medus“
Melisa
1. sen. graikų: „bitė“. Graikų mitologijoje princesė Melisa buvo paversta į bitę; 2. melisa – vaistinis augalas
Melita
graikų: melitta „bitė“
Melitonas
graikų: „medaus, saldybės nešėjas“
Merkelis
trumpinys iš Melchioras hebrajų (sen. žydų): „šviesos valdovas“
Merūnas
lietuvių: mer- (merėti „liūdėti, rūpintis, geisti“) + -ūn- – „besirūpinantis, besiilgintis“
Mėta
lietuvių: mėta (vaistinis augalas, vartojamas arbatai)
Metodijus
graikų: „tyrinėtojas“
Michalina
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Migla, Miglė
lietuvių: migla „rūkas“
Miglius
lietuvių: migla „rūkas, paslaptis“
Mikalina
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Mikalojus, Mikolojus, Mikelis, Migelis
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“.
Mikas, Mikis
trumpinys iš Mykolas hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Mikolė
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Mila
čekoslovakų: „darbšti, stropi“
Milagra
ispanų: „stebuklas“
Milana, Milanas
italų vardas iš miesto Milanas pavadinimo
Milbartas, Milbartė
lietuvių: mil- (pa-milo) + bart- (arti „kovoti“, plg rusų borotsia) – „tas, kuris mylimas, dėl kurio meilės kovojama“
Milda
lietuvių: mildingai „draugiškai, meiliai“, lietuvių pagonių Meilės ir meilinimosi deivė
Milena
slavų: „žmonių meilė“
Mileta
mažybinis iš Mila čekoslovakų: „darbšti, stropi“
Milgauda, Milgaudas, Milgaudė
lietuvių: mil- (pa-milo) + gaud- (gaudyti) – „mylimas ir gaudomas“
Milgeda, Milgedas, Milgedė
lietuvių: mil- (pa-milo) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „mylintis ir besiilgintis“
Milginta, Milgintas
lietuvių: mil- (pa-milo) + gint- (ginti) – „mylimas ir apgintas“
Milgintė
lietuvių: mil- (pa-milti) + gint- (ginti „užtarti“) – „mylinti ir ginanti“ ar „mylima ir ginama“
Milita, Militas
lotynų: „kariškas, kariška“; plg. militia – „karo tarnyba“
Militina
lotynų: mili „tūkstantis“ – „viena iš tūkstančio“
Milmantas, Milmantė
lietuvių: mil- (pa-milo) + mant- (mantus „sumanus“) – „mylimas ir protingas“
Milnora, Milnoras
lietuvių: mil- (pa-milti) + nor- (norėti) – „mylimas ir norimas“
Milvydas, Milvydė
lietuvių: mil- (pa-milo) + vyd- (išvydo)
Mina, Minas, Minius
lietuvių: minėti „minimas“
Minajus
žydų: „kartus“
Mindaugas, Mindaugė
lietuvių: min- (minėti, mintis) + daug- (daug) – „daugiamintis, išmintingasis“ arba „daugelio minimas, garsus“
Mineta, Minetė
prancūziškas mažybinis vardas išvestas iš Vilhelmina – sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“ – „stiprios, tvirtos valios“
Mingailas, Mingailė
lietuvių: min- (minėti) + gail- (gailas „stiprus“) – „minimas kaip stipruolis“
Mingauda, Mingaudas, Mingaudė
lietuvių: min- (minėti) + gaud- (gaudyti) – „minimas ir gaudomas (geidžiamas)“
Mingedas, Mingedė
lietuvių: min- (minėti) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „tas, kuris minimas, kurio ilgimasi“
Minginta, Mingintas, Mingintė
lietuvių: min- (minėti) + gint- (ginti „užstoti“) – „minimas ir ginamas“
Mintara, Mintaras, Mintarė
lietuvių: min- (minėti) + tar- (tarti) – „tas, kurios vardas minimas, tariamas“
Mintas, Mintė
lietuvių: min- (minėti) – „minimas, minima“
Mintautas, Mintautė
lietuvių: min- (minėti) + taut- (taut) – „tautos minimas“
Mintgailas, Mintgailė
lietuvių: mint- (minti, mintis) + gail- (gailas „stiprus“) – „minimas kaip stipruolis“
Mintija, Mintijus
lietuvių: mint- (minėti, minti) – „daug minimas, minima“
Minvyda, Minvydas, Minvydė
lietuvių: min- (minėti) + vyd- (iš-vydo) – „minimas kaip daug matęs, patyręs“
Mirabela, Mirabelė
lotynų: „nuostabi, stebuklinga“
Miranda
italų: „nuostabioji“
Mirekas
slavų: „taikingas“
Mirela, Mirėja
trumpinys iš hebrajų Amarija: „Jahvė (dievas) taip pasakė“
Mireta
italų: „nuostabioji“
Mirga
lietuvių: mirgėti „šviesti tamsoje“ – „nušviečianti kelią, išsiskirianti žibėjimu“
Miriana, Mirianas
slaviškas variantas iš Mirnada, Mirandas – lotynų: „nuostabioji, nuostabusis“
Miroslavas
slavų: mir „taika“ + slava „šlovė“ – „taikingas, šlovingas“
Mirta
vardas kilęs iš šiltųjų kraštų krūminio augalo „mirta“ pavadinimo; kai kuriose šalyse šis augalas – tyrumo, nekaltybės simbolis, jį į plaukus įsisega nuotakos; pagal sen. graikų legendą Mirtas buvo suviliotas meilės deivės Afroditės.
Mišelis, Mišelė
angliškas Mykolas, Mykolė variantas – iš hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Modesta, Modestas
lotynų Modestus „kuklus, padorus“
Mona
graikų: „viena, vieniša“
Monika
graikų: monos „vienas, vienišas“
Morena, Morenas
airių: „puiki, puikus“
Morgana, Morganas
keltų: „jūros gyventoja, -as“
Morisas
hebrajų (sen. žydų): „besimokantis iš dievo, klausantis dievo“
Morkus
iš lotynų Mars, Marsas – romėnų karo dievas
Morta
Marta variantas aramėjų: martha „valdovė, viešpatė“
Motiejus
hebrajų (sen. žydų): „dievo dovana“
Mozė
hebrajų (sen. žydų): moše „vaikas, sūnus“
Muchamedas
arabų: „giriamas“
Mudrė
lietuvių: mudri „šauni, guvi“
Mustafa
arabų: „išrinktasis, skaistusis“
Mykolas, Mykolė, Mikelis, Migelis, Michaelis, Michailas
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Variantai Mikelis, Maiklas, Michaelis, Migelis
Mykolas, Mykolė, Mikelis, Migelis, Michaelis, Michailas, Michailas
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Variantai Mikelis, Maiklas, Michaelis, Migelis

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,887 viso, 1 šiandien)