Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 152 names in this directory beginning with the letter D.
Dafnė
graikų: „jūrų būtybė, nimfa“; pagal graikų mitą saulės dievas Apolonas papriekaištavo meilės dievui Erotui, kad tas nėra galingas. Norėdamas įrodyti savo galią, Erotas persmeigė Apoloną meilės strėle ir jis įsimylėjo nimfą Dafnę. Apolonas pradėjo persekioti Dafnę, kuri jo nekentė, mat Erotas ją buvo persmeigęs neapykantos strėle. Nepakentusi persekiojimų, Dafnė paprašė tėvo Poseidono, kad paverstų ją Lauro medžiu.
Dagmara
skandinavų: dagr „diena“ + maerr „garsi, žymi“
Dagnė, Dagnis, Dagnius
skandinavų: dagr „diena“ + ny „nauja“
Dailius
lietuvių: „dailus, gražus“
Daima, Deimė
trumpinys iš Deimantė – lietuvių: dei- (deivis, deivė) + mant- (mantus „sumanus“)
Daina
lietuvių: daina
Dainora, Dainoras
lietuvių: dain- (daina) + nor- (noras, norėti) – „norinti dainuoti“
Dainota, Dainotas
lietuvių: „dainius, -ė; dainuojantis, -i“
Dainys, Dainius, Dainė
lietuvių: dain- (daina) – „dainininkas, dainininkė“
Daiva, Daivis
sanskrito daiva „lemtis, dalia“ (Vydūno sukurtas vardas)
Dalia, Dalius, Dalytė
lietuvių: dalia „likimas“, lietuvių pagonių mitologijos deivė Dalia – likimo dalytoja
Dalija, Dalijus
lotynų: dahlia „jurginas“
Dalila, Dalilė
hebrajų (sen. žydų): „meili, geidžiama“. Biblijoje Dalila viliojo Samsoną išduoti jo stiprybės paslaptį
Damazas
graikų: damazo „malšinti“ – „malšintojas, taikdarys“
Damijonas
graikų: damao „tramdyti“ – „tramdytojas, taikdarys“
Damyras, Damyra
graikų: damao „tramdyti“ – „tramdytojas, taikdarys“
Danas, Dana, Danys, Danis, Danius
trumpinys iš Danielius hebrajų (senovės žydų): „dievas mano teisėjas“
Dangė, Dangius, Dangis, Dangys
lietuvių: dangus „dangiškoji, dangiškasis“
Dangira, Dangiras, Dangyra, Dangyras
iškreiptas iš Daugirutis lietuvių: dau- (daug) + gir- (giria „miškas“)
Dangirutis, Dangirutė
lietuvių: dau- (daug) + gir- (giria „miškas“) – „daugelio girių valdovas“
Danguolė, Danguolis
lietuvių: dangus + -uol- „dangiškoji, dangiškasis“
Danielė, Danielius, Danielis, Danilė, Danilas, Danila
hebrajų (senovės žydų): „dievas mano teisėjas“
Danutė
trumpinys iš Danielė hebrajų (senovės žydų): „dievas mano teisėjas“
Darata
trumpinys iš Dorotėja graikų doron „dovana“ + teos „dievas“ – „dievo dovana“
Dargailas, Dargailė
lietuvių: dar- (daryti) + gail- (gailas „stiprus“)
Dargauda, Dargaudas
dar- (daryti) + gaud- (gaudyti)
Darginta, Dargintas, Dargintė
lietuvių: dar- (daryti) + gint- (ginti) – „ginantis, -i“
Dargiris
lietuviškas vardas iš transatlantinių lakūnų Darius ir Girėnas pavardžių šaknų, šiems lakūnams pagerbti
Dargvilas, Dargvilė
lietuvių dar- (daryti) + vil- (vitis)
Darijus, Darija, Darėja, Darina
graikų: „turtuolis, turtų valdytojas“
Darius
1. graikų: „turtuolis, turtų valdytojas“, 2. lietuvių dar- (daryti), 3. transatlantinio lakūno pavardė
Darmantas, Darmantė
lietuvių: dar- (daryti) + mant- (mantus „sumanus“)
Darmintas, Darminta, Darmintė
lietuvių: dar- (dar) + min- (minėti) – „dar minimas, -a“
Darutis, Darutė
lietuvių: dar- (daryti) + -ut- – „ką nors darantis; veiklus, veikli“
Darvyda, Darvydas
lietuvių: dar (daryti) + vyd- (iš-vydo)
Dasijus
graikų dasys „tankiaplaukis“
Dauga, Daugas, Daugė, Daugys
trumpinys iš Daugailas, Daubaras, Daugardas ir kt. lietuvių: „daug“
Daugailas, Daugailė
lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
Daugalė, Daugalis
lietuvių: daug- + gal- (galėti) – „daug galintis“
Dauganta, Daugantas
lietuvių: dau- (daug) + gant- (ganyti, ginti) – „ganytojas“
Daugardas, Daugardė
lietuvių: dau- (daug) + gard (girdėti, garsus) – „daugeliui žinomas, garsus“
Daugauda, Daugaudas, Daugaudė
lietuvių: dau- (daug) + gaud- (gaudyti, gauti) – „daug gaunantis“
Daugilas, Daugilė
lietuvių: dau- (daug) + gil- (gildyti širdį)
Daugina, Dauginas
lietuvių: dau- (daug) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
Dauginta, Daugintas
lietuvių: dau- (daug) + gin- (gintas „užstotas, apsaugotas“)
Daugira, Daugiras
lietuvių: dau- (daug) + gir- (giria „miškas“)
Daugirda, Daugirdas, Dangirda, Dangirdas
lietuvių: dau- (daug) + gir- (girdėti) – „daug girdėtas, žymus“
Daugirutis, Daugirutė
iš Daugiras lietuvių: daug- (daug) + gir- (girti) – „daug giriamas, -a“
Daugvilas, Daugvilė
lietuvių: dau- (daug) + vil- (viltis) – „daug besiviliantis, -i“)
Daugvyda, Daugvydas, Daugvydė
lietuvių: dau- (daug) + vyd- (iš-vydo) – „daug matęs, patyręs“
Daujota, Daujotas
lietuvių: dau- (daug) + jot- (joti) – „daug jojęs, nukeliavęs“
Daumantas, Daumantė
lietuvių: dau- (daug) + mant- (mantus „sumanus“)
Daumilas, Daumilė
lietuvių: dau- (daug) + mil- (pa-milti)
Daunora, Daunoras
lietuvių: dau- (daug) + nor- (norėti) – „daug norintis“
Daura
trumpinys iš Daunora lietuvių: dau- (daug) + nor- (norėti) – „daug norintis“
Dausprungas
lietuvių: dau- (daug) + sprung- (springti, sprunga „bėgti, sprukti“)
Dautara, Dautaras
lietuvių: dau- (daug) + tar- (tarti) – „daug kalbantis, kalbus“
Dautartas, Dautartė
lietuvių: dau- (daug) + tar- (tarti) – „daug kalbantis, kalbus“
Debora
hebrajų (senovės žydų): „bitė“
Deimantas, Deimantė
1. lietuvių: dei- (deivis, deivė) + mant- (mantus „sumanus“); 2. anglų: deimantas „brangus akmuo“
Deimas, Deimis
trumpinys iš Deimantas 1. lietuvių: dei- (deivis, deivė) + mant- (mantus „sumanus“); 2. anglų: deimantas „brangus akmuo“
Deimena
lietuvių: dei- (deivė) + -en-, iš upėvardžio Deimena (Rytprūsiuose)
Deimilas, Deimilė
lietuvių: dei- (deivė) + mil- (pa-milti) – „deivių mylimas, -a“
Deiminas, Deimina, Deiminė
lietuvių: dei- (deivė) + min- (minėti) – „dievų minima“
Deiminta, Deimintas, Deimintė
lietuvių: dei- (deivė) + mint- (minti, minėti) – „dievų minima“
Deimonas
graikų: „ramus, jaukus“. Ištikimo draugo simbolis, mat toks buvo graikų mito herojus
Deira
skotų: „ąžuolas“
Deividas
angliškas vardas,lietuviškai Dovydas iš hebrajų (senovės žydų) : „mylimas“
Deivilas, Deivilė
lietuvių: dei- (deivė) + vil- (viltis, viliasi) – „tas, kurio viliasi dievais“
Deivis
lietuvių: iš deivė „dievas, valdovas“
Deksteris
lotynų: „dešiniarankis“
Delfina
bulgarų: „sesuo“
Demetra, Demetras
trumpinys iš Demetrijus, Demetrija „priklausantis, -i Demetrai“, Demetra – graikų derliaus ir žemdirbystės deivė
Demetrijus, Demetrija
graikų: „priklausantis, -i Demetrai“, Demetra – graikų derliaus ir žemdirbystės deivė
Denas
skandinavų: „kilęs iš Danijos“
Denisas
rusiškas Dionizas variantas iš graikų: „dieviškasis iš Nysos“ (Nysa – vietovė), Dionizas – vyno, poezijos ir malonumų dievas
Deodatas, Deodata
lotynų: „dievo duotas“
Devinas, Devina
lotynų: „dieviškas, dieviška“
Deziderijus
lotynų: desiderium „laukimas, troškimas“
Diana
lotynų: diva „deivė“, romėnų deivė Diana (Diviana), mėnulio ir medžioklės deivė
Didonė
graikų: „kilminga, didi“; Kartagino karalienės vardas
Digna
lotynų: digna „verta“
Dilanas
airių: „panašus į liūtą“
Dima
trumpinys iš Dmitrijus – slaviškas vardas, kilęs iš graikų žemės ir derliaus deivės vardo Demetra.
Dina, Darginas, Darginė
lietuvių: dar- (daryti) + gin- (ginti) – „aktyvus gynėjas, -a“
Dinara, Dinaras
arabų: „brangus kaip auksas“. Dinaras – senovinė arabų šalių auksinė moneta
Dingailas, Dingailė
ding- (dingoti „manyti, rodytis“) + gail- (gailas „stiprus“)
Diodoras
graikų: „dievo dovana“
Diomedas
garikų: „dievo išmintis“
Dionis
Dionizas trumpinys graikų: „dieviškasis iš Nysos“ (Nysa – vietovė), Dionizas – vyno, poezijos ir malonumų dievas
Dionyzas, Dionizas
graikų: „dieviškasis iš Nysos“ (Nysa – vietovė), Dionizas – vyno, poezijos ir malonumų dievas
Dirmantas, Dirmantė
lietuvių: dir- (dirbti) + mant- (mantus „sumanus“) – „darbštus ir protingas“
Ditė
trumpinys iš Edita – sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova“
Dmitrijus, Dimitrijus
slaviškas vardas, kilęs iš graikų žemės ir derliaus deivės vardo Demetra.
Dobilas
lietuvių dobilas
Dobilė
lietuvių iš augalo pavadinimo „dobilas“; laimės, sėkmės simbolis (keturlapis dobilas)
Doloresa
ispanų: „sopulingoji, kenčiančioji“
Doma, Domė
trumpinys iš Domicelė lotynų: „tramdytoja“
Domantas, Domantė
lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + mant- (mantus „sumanus“)
Domas
trumpinys iš Dominykas lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“
Domicelė
lotynų: „tramdytoja“
Domicijonas
iš Dominykas lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“
Domilas, Domilė
lietuvių: do- (do-tas, do-vis „dovana“) + mil- (pa-milti) – „meilės dovana“
Dominga, Domingas
ispaniškas Dominykas variantas lotynų: dominus „ponas, dievas“ – „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“
Dominijonas
lotynų: dominus „ponas“, taip vadinti žmonės, gimę dievo dieną, t.y., sekmadienį
Dominyka, Dominykas, Damina, Daminas; Dominika, Dominikas
lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“
Dona, Donė
trumpinys iš Donata lotynų: „dovanota“
Donalda, Donaldas
keltų: dubno „pasaulis“ + walos „galingas“ – „pasaulio galiūnas, -ė“
Donardas, Donarda
keltų: „dievo galybė“
Donata, Donatas
lotynų: „dovanota, -as“
Donatela
ispanų iš lotynų: „padovanota“
Donatilė
lotynų: donata „dovanota“ + -il- (mažybinė priesaga)
Dongas
korėjietiškas: „iš rytų“
Dora, Dorė
trumpinys iš Dorotėja graikų doron „dovana“ + teos „dievas“ – „dievo dovana“
Dorijanas, Dorijana
sen. graikų: „dovana“
Dorota, Dorotas, Dorata, Doroti, Doreta, Doretas
graikų: doron „dovana“ + teos „dievas“ – „dievo dovana“
Dorotėja, Dorotėjas
graikų doron „dovana“ + teos „dievas“ – „dievo dovana“
Dovaidas, Dovaidė
lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vaid- (vaidentis „rodytis“) – „besirodantis, besivaidenantis“
Dovainas, Dovainis, Dovainė
lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vain- (baltų vaina „priežastis, kaltė“)
Dovaldas, Dovaldė
lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vald- (valdyti)
Dovas
trumpinys iš Dovydas hebrajų (senovės žydų) : „mylimas“
Dovė
trumpinys iš Dovilė
Dovilas, Dovilė
lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vil- (viltis) – „duodanti viltį“
Doviltas, Doviltė
lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vilt- (viltis) – „duodantis viltį“
Dovinas, Dovinė
lietuvių: „dovanota viltis“ – Dovė (trumpiny iš Dovilė) + -in.
Dovydas, Davidas
hebrajų (senovės žydų) : „mylimas“
Dragas
italų: „drakonas“
Drąsius, Drąsis
lietuvių: drąsus
Drąsutis, Drąsutė
lietuvių: drąsus, drąsi
Dravenis, Dravenė
lietuvių: drūtas „stiprus, tvirtas“ (kaip medis), plg. dravė „drevė“
Dravys
lietuvių: drūtas „stiprus, tvirtas“; plg. dravis „drevė“
Dromantas, Dromantė
lietuvių: dro- (drovus) + mant- (mantus „sumanus“)
Drovydas, Drovydė
lietuvių: dro- (drovus) + vyd- (iš-vydo)
Džakas, Džekas
lietuviškas variantas Jokūbas, Jakas iš hebrajų (sen. žydų): „jis seka paskui Jahvę (dievą)“
Džefris
anglų: „taikingasis“
Dženifer
anglų: „simpatiška, maloni, nuolaidi“
Džeraldas, Džeris
Herardas variantas skandinavų: har- „kariuomenė“ + baldan „valdyti“ – „valdantis kariuomenę“
Dzeusas
se. graikų dangaus dievo vardas Dzeusas
Džilda
keltų: „tarnaujanti dievui“
Džilė
hebrajų (sen. žydų): „džiaugsmas“.
Džileta
mažybinis Džilė variantas – hebrajų „džiaugsmas“.
Dzintra
latvių: dzintars „gintaras“ – lietuviškas atitikmuo Gintarė
Džiuga, Džiugas, Džiugė
lietuvių: džiugus „linksmas“
Džiugena, Džiugenė, Džiugenis
lietuvių: „tas, kuris džiugus, -i“
Džiugilė
lietuvių: „džiugi, džiaugsminga“
Džiuginta, Džiugintas
lietuvių: „džiugi, džiugus“
Džoana
angliška Joana variantas iš hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Džonas, Džonatanas
angliškas Jonas, Johanas variantas – iš hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Džordanas, Džordana
Biblinis vardas: Jordano (Džordano) vardu vadinama pomirtinio teismo upė
Džordžas
angliškas Jurgis variantas – graikų: „žemdirbys, -ė“
Džovanis
itališkas vardas iš Jovis, o šis iš Jupiteris – planeta ir dangaus dievas
Džulija, Džuljeta, Giulija
Julija variantas iš graikų: „garbanė“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,844 viso, 1 šiandien)