Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 86 names in this directory beginning with the letter N.
Nadežda, Nadiežda
slaviškas vardas: „viltis“
Naglis
lietuvių iš padavimo apie Neringą ir Naglį; Naglis – kalno Palangoje pavadinimas
Nandas
ispaniškas trumpinys iš italų Ferdinando, o šis kilęs iš sen. vakarų vokiečių Ferdinandas: fridu „taika“ + nand „drąsa; drasus“.
Napalys, Napalius
trumpinys iš Napoleonas graikų napos „miškas, giria“ + leon „liūtas“ – „girių liūtas“
Napoleonas
graikų napos „miškas, giria“ + leon „liūtas“ – „girių liūtas“
Narcizas
graikų narcizas (gėlė), graikų mitologijoje: Narcizas buvo labai gražus jaunuolis, kurį įsimylėjo pati meilės deivė Afroditė, tačiau Narcizas mylėjo vien tik savo atvaizdą upėje, todėl Afroditė nubaudė jį – pavertė gėle
Narimantas, Narimantė
Norimantas, Norimantė variantas – lietuvių: nor- (norėti) + rim- (rimti)
Narūnas, Narūnė
lietuvių: narus „vikrus, greitas“
Narutė, Narutis
lietuvių: narus „vikrus, greitas“
Narvydas, Narvyda, Narvydė
Norvydas, Norvyda, Norvydė variantai lietuvių: nor- (norėti) + vyd- (iš-vydo) – „norintis viską matyti“
Nastas, Nastys
trumpinys iš Anastazas graikų: „prisikėlęs“
Nastė
trumpinys iš Anastazija graikų: „prisikėlusi“
Natalija, Nataša
lotynų: „(viešpaties) gimimo diena“
Natalis
lotynų: „(viešpaties) gimimo diena“
Natanas, Natanaelis
hebrajų (sen. žydų): „dievo dovana“
Naubartas, Naubartė
nau- (naujas) + bart- (barti reikšme „kovoti“) – „naujas kovotojas“
Naura, Nauris
lietuvių: naurus „niūrus, rimtas, griežtas“
Naurūnas, Naurūnė
lietuvių: naurus „niūrus, rimtas, griežtas“
Nazaras
hebrajų (sen. žydų): nazar „pasišventęs dievui“
Nazarijus
iš Nazaras hebrajų (sen. žydų): nazar „pasišventęs dievui“
Nedas
anglų trumpinys iš Edvardas, Edgaras ar Edmundas
Nefertitė
egiptiečių: „karališka“
Neilas
keltų: „čempionas“
Neimantas, Neimantė, Naimantas
lietuvių: nei (nei „negu, nė“) + mant- (mantus „sumanus“)
Neivyda, Neivydas, Neivydė
lietuvių: nei- („nekaip, nė“) + vyd- (išvydo) – „mažai išvydęs, matęs“
Nelė, Nelly
1. trumpinys iš Anelė graikų: „pranešėja, -as“ 2. mažybinė Elena forma iš graikų: „šviesioji“
Nemira
graikų: „naujas derlius, pagausėjimas“
Nemumas
lietuvių iš upėvardžio Nemunas
Nemunas
liet. vardas, kilęs iš vandenvardžio - upės Nemuno pavadinimo.
Nencė, Nensė
anglų: „maloni, grakšti“
Nendrė
lietuvių iš augalo pavadinimo nendrės
Neonas
graikų: „jaunas“
Neonelė
graikų: „nauja šviesa“
Nerėjas, Nerijus
graikų: Nerėjas – jūrų dievybė
Nerida
graikų mitologijoje jūrų nimfa, jūrų valdovo Nerėjo dukra
Nerija
iš vyriško vardo Nerėjas graikų: Nerėjas – jūrų dievybė
Nerilė, Nerilis
Nervilė, Nervilas variantas lietuvių: ner- (nertėti „pykti, niršti“) + vil- (viltis) – „pykstantis iš nevilties“
Nerimantas, Nerimantė
lietuvių: nerim- (nerimti) + mant- (mantus „sumanus“) – „nerimstantis, vis mąstantis“
Neringa
iš lietuvių padavimo apie Neringą ir Naglį
Neris
lietuvių iš upėvardžio Neris
Nerita
graikų: neritos „begalinis, amžinas“
Nerius, Nerys
trumpinys iš Nerijus, Nerėjas graikų: Nerėjas – jūrų dievybė
Nerūnas, Nerūnė
lietuvių: ner- (nertėti „pykti, niršti“) – „pikčiurna, greitai užsiplieskiantis, supykstantis“
Nervilas, Nervilė
lietuvių: ner- (nertėti „pykti, niršti“) + vil- (viltis) – „pykstantis iš nevilties“
Nervyda, Nervydas, Nervydė
ner- (nertėti „pykti, niršti“) + vyd- (iš-vydo)
Nicetas
graikų: nike „pergalė“
Nida
lietuvių: iš vietovardžio Nida
Nijolė
lietuvių: sen. mitologijoje – požemio valdovė Nijolė
Nikandras
graikų: nike „pergalė“ + aner „vyras“ – „nugalėtojas, atnešęs pergalę“
Nikas
graikų: nike „pergalė“
Nikė
graikų: „nugalėtoja“; pergalės dievybė
Nikiforas
graikų: nike „pergalė“ + phero „nešti“ – „pergalės nešėjas“
Nikita, Nikolė
graikų: nike „pergalė“
Nikodemas
graikų: nike „pergalė“ + demos „liaudis“ – „pergalė liaudžiai“
Nikolajus
rusiškas vardas iš graikų: nike „pergalė“
Nikoleta, Nikoletė
graikų: nike „pergalė“
Nilas
iš upėvardžio Nilas
Nina
trumpinys iš Antanina graikų: antius „laimingas, -as; džiaugsmingas, -a“
Nobas, Nobis
biblinis vardas: „lojantis, spiegiantis“
Nodravas, Nodravė
lietuvių: no- (nuo) + drav- (drevė, dravis „stiprus kaip medis“) – „kilęs iš miško“
Nojus
sen. eur. „ramus, taikus“
Nomeda, Nomedas
lietuvių: no- (nuo) + med- (medė „giria, miškas“) – „miško gyventoja, -as“
Nona
egiptiečių: „pašvęsta dievui, šventoji“
Nonita
egiptiečių: „pašvęsta dievui, šventoji“
Nora
trumpinys iš Eleonora hebrajų (senovės žydų): „dievas mano šviesa“
Norberta, Norbertas
germanų nord „šiaurė“ + beraht „spindintis, garsus“
Norgailas, Norgailė
lietuvių: nor- (norėti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stiprus noras“
Norgaudas, Norgaudė
lietuvių: nor- (norėti) + gaud- (gaudyti)
Norgedas, Norgeda
lietuvių: nor- (norėti) + ged- (gedėti „ilgėtis“)
Norgintas, Norgintė, Norgindas
lietuvių: nor-(norėti) + gint- (ginti) – „norintis apginti“
Norimantas, Norimantė, Naurimantas, Naurimantė
lietuvių: nor- (norėti) + mant- (mantus „sumanus“)
Norius
lietuvių: „tas, kuris nori, daug geidžia“
Normantas, Normantė, Normandas
lietuvių: nor- (norėti) + mant- (mantus „sumanus“)
Normilas, Normilė
lietuvių: nor- (norėti) + mil- (pa-milti)
Nortautas, Nortautė
lietuvių: nor- (norėti) + taut- (tauta)
Nortilas, Nortilė, Notilas, Notilė
lietuvių: nor- (norėti) + til- (nu-tilti) – „norintis, bet neryžtingas, tylintis“
Norvaidas, Norvaidė
lietuvių: nor- (norėti) + vaid- (vaidentis „rodytis“) – „tas, kurio laukiama pasirodant“
Norvainas, Norvainė
lietuvių: nor- (norėti) + vain- (vaina „kaltė, priežastis“)
Norvaišas, Norvaišis
lietuvių: nor-(norėti) + vaiš-(vaišinti) – „vaišingas, norinti vaišinti kitus“
Norvaldas, Norvaldė
lietuvių: nor- (norėti) + vald- (valdyti) – „norintis valdyti“
Norvilas, Norvilė
lietuvių: nor- (norėti) + vil- (viltis)
Norvyda, Norvydas, Norvydė
lietuvių: nor- (norėti) + vyd- (iš-vydo)
Notė, Notus
lotynų: notus „pietų vėjas“
Novilas, Novilė
lietuvių: no- (nuo) + vilt- (viltis) – „nuo vilties, besiviliantis“
Nuelis
trumpinys iš Emanuelis hebrajų (sen. žydų): „dievas su mumis“
Nutautas, Nutautė
lietuvių: nu- (nuo) + taut- (tauta) – „nuo tautos, tautos patikėtinis“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,658 viso, 1 šiandien)