Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 124 names in this directory beginning with the letter S.
Sabilė
graikų: „išmintis“
Sabina
lotynų: „sabinė (italikų genties vardas)“
Sabinas
lotynų: „sabinas (italikų genties vardas)“
Sabrina
lotynų: „kilusi iš Kipro“. Pagal Britų legendą – ji buvo neteisėta Britų karaliaus dukra. Ją paskandino buvusi tėvo žmona.
Saliamonas
hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingasis“
Salomėja
hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingoji“
Salvadoras
lotynų: salveo „sveikinu“ – „pasveikintas“
Salvija, Salvijus, Salvis, Salvė
lotynų: salvus „sveikas, išgelbėtas“
Salvinas
lotynų: salvus „sveikas, išgelbėtas“
Salvinija
lotynų: „vandens papartis“
Salys
trumpinys iš Saliamonas hebrajų (sen.žydų): „taikingasis“. Žydų pasisveikinimas – šalom - „taika“.
Samanta
hebrajų (sen. žydų): „klausytoja, klusni“
Sambangas, Sanbangas
lietuvių: sam- (san- „su“) + bang- (banga, bingus „smarkus“) – „banguojantis, sujudintas“
Samsonas
hebrajų (sen. žydų): šimšon „saulėtas, šviesus“
Samuelis
hebrajų (sen. žydų): „dievas išklausė“
Sandra, Sandrius, Sandrijus, Sondra
italų trumpinys iš Aleksandra graikų alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ – „žmonių užtarėjas“
Sandrita, Sondrita
italų variantas iš Aleksandra graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ – „žmonių užtarėja“
Sangailas, Sangailė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gail- (gailas „stiprus“)
Sangaudas, Sangaudė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gaud- (gaudyti) – „sugaunantis, suviliojantis“
Sangina, Sanginas
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gin- (ginti „užstoti“)
Sangirdas, Sangirda
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gird- (girdėti) – „girdimas“
Sanija, Sanijus
lotynų: sano „gydau“ – „gydantis, -i“
Sanita, Sanitas
lotynų: sano „gydau“ – „gydantis“
Sanrimas, Sanrimė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + rim- (rimti)
Santa
lotynų: sancta „šventa“
Santara, Santaras, Santarė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + tar- (tarti) – „gerai susitariantis“
Santautas, Santautė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + taut- (tauta)
Sara
hebrajų (sen.žydų): „princesė“
Sarita
ispaniškas Sara variantas iš hebrajų (sen.žydų): „princesė“
Sati
indų: „tiesa“
Saturnas
iš planetos Saturnas pavadinimo.
Saturnina, Saturninas
dovana iš Saturno
Saudargas, Saudargė
lietuvių: sau- („savas“) + darg- (iš latvių dargs „brangus“)
Saudravas, Saudravė, Sausdravas, Sausdravė
lietuvių: sau- (savas) + drav- (drevė, drūtas „stiprus“) – „nieko sau drūtas, stiprus“
Saugarda, Saugardas, Saugardė
lietuvių: sau- (savas) + gard- (gardinti „pranešti, garsinti“) – „save garsinantis“
Saugirdas, Saugirdė
lietuvių kilmės: sau- (savas) + -gird (girdimas, garsus)
Saulė, Saulius
1. lietuvių: saulė; mitologinis vardas; 2. hebrajų (sen. žydų): šaul „išmelstas, -a“
Saulenė, Saulenis
lietuvių saulė + -en-
Saulina
hebrajų (sen. žydų): šaul „išmelsta“
Scholastika, Skolastika
lotynų: scholastika „mokinė“
Sebastijona, Sebastijonas, Sebastianas
graikų „šventas“
Secilija
Cecilija variantas iš lotynų: caeca „akla“
Selina
prancūzų variantas iš Celina, Celestė lotynų: „dangiškoji“
Selma, Selmas
trumpinys iš Saliamonas hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingasis“
Selverina, Selverinas
lotynų: silva „miškas, giria“ – „girinis, miško gyventojas“
Semas, Semūras
biblinis vardas: „garbė“
Sensėjus
lotynų: sensus „jautrus, jausmingas“
Serapina, Serafina
hebrajų (sen. žydų) : „ugninė, liepsnojanti“
Serapinas, Serafinas, Serapielis
hebrajų (sen. žydų) : „ugninis, liepsnojantis“
Serena, Serenas
lotynų: dzerenus „giedras, linksmas“
Sergijus, Sergejus, Sergiejus
lotynų: servo „budėti, sergėti“
Servacijus
lotynų: servatus „išgelbėtas, išsaugotas“
Severa, Severas
lotynų: severus „rimtas, griežtas“
Severija, Severijus
lotynų: severus „rimtas, griežtas“
Severijonas
lotynų: severus „rimtas, griežtas“
Severina, Severinas
lotynų: severus „rimtas, griežtas“
Sevilė
prancūzų: „iš karklų sodybos“
Siberija, Siberijus
lotynų: „sibirietis, -ietė; Sibiro gyventojas“
Sibilė
graikų: „išminties sakytoja, pranašė“
Sida, Sidas
trumpinys iš Sidonas, Sidona finikiečių „sidonietis, Sidono (Finikijos sostinės) gyventojas“
Sidona, Sidonas, Sidonė, Sidonija, Sidonijus
finikiečių „sidonietis, Sidono (Finikijos sostinės) gyventojas“
Siga
trumpinys iš Sigita germanų: „pergalinga taika“
Sigis
trumpinys iš Sigitas germanų: „pergalinga taika“
Sigisberta, Sigisbertas
sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + beraht „garbingas, žymus“ – „garsi pergalė“
Sigismunda, Sigismundas
sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + munt „apsauga, saugotojas“
Sigita, Sigitas
Zygfrida, Zygfridas variantas germanų: „pergalinga taika“
Sigutė
trumpinys iš Sigita germanų: „pergalinga taika“
Siksta, Sikstas
graikų: „švelnus“
Silva, Silvas
lotynų: silva „giria, miškas“
Silverija, Silverijus
lotynų: silva „giria, miškas“
Silvestra, Silvestras
lotynų: „girinis, miškų gyventojas“
Silvija, Silvijus, Silvana
lotynų: silva „miškas“ – „girinis, miškų gyventojas“
Simas, Sima
trumpinys iš Simonas, Simona šimon „išklausymas“
Simonas, Simona, Simonė, Simanas, Simeonas, Saimonas, Saimontas
hebrajų (sen. žydų): šimon „išklausymas“; dievas išklausė duodamas Lėjai sūnų
Simplicijus, Simplicija
lotynų: „paprastas,paprasta“
Sintautas, Sintautė
lietuvių: sin- (sitėti, sinti „manyti, galvoti“) + taut- (tauta)
Sintija
graikų mėnulio deivės vardas, kilęs iš kalno Sintus pavadinimo, ant kurio ji gimė.
Siranas, Sirano
armėnų: „gražuolis“
Sirina
vardas kilęs iš graikų mitinės būtybės pavadinimo Sirena. Sirena – jūrų būtybė, svaiginanti jūreivius savo ypatingu balsu, skandinanti laivus.
Sirkumstancija
lotynų: circum + stand „aplinkybė, priežastis“
Sirtautas, Sirtautė
lietuvių: sir- (apsirti „apimti, apsupti“) + taut- (tauta)
Sirvilas, Sirvilė
lietuvių: sir- (apsirti „apimti, apsupti“) + vil- (viltis)
Sirvyda, Sirvydas, Sirvydė
lietuvių: sir- (apsirti „apimti, apsupti“) + vyd- (iš-vydo) – „apsuptas žinių, matymų“
Skaidra, Skaidrė, Skaidruolė
lietuvių: skaidri „maloni, linksma“
Skaidrys
lietuvių: skaidrus „malonus, linksmas“
Skaistė, Skaistuolė
lietuvių: skaisti „šviesi, dora“
Skaistis, Skaistys
lietuvių: skaistus „šviesus, doras“
Skalvis, Skalvė
lietuvių genties pavadinimas skalviai
Skarlet
anglų: „raudona“ – „išsiskirianti iš kitų moteris“, „raudonplaukė“
Skirgaila, Skirgailė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + gail- (gailas „stiprus“)
Skirgaudas, Skirgaudė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + gaud- (gaudyti)
Skirmantas, Skirmantė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) +mant- (mantus „sumanus“)
Skirtautas, Skirtautė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + taut- (tauta)
Skirvydas, Skirvydė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + vyd- (iš-vydo)
Skolė
trumpinys iš Skolastika lotynų: scholastika „mokinė“
Skomantas, Skomantė
sko- (skototis „rūpintis, stengtis“) + mant- (mantus „sumanus“)
Smiltė
lietuvių: „smiltelė“ – „mažytė smėlio kruopelytė“.
Snežana
bulgariškas vardas: „snieguolė, tyra kaip sniegas“
Snieguolė
lietuvių: sniegas; pasakos „Snieguolė ir septyni nykštukai“ herojės vardas
Sofija
graikų: sophia „išmintis“
Sofronija, Sofronijus
graikų: „supratinga“
Solveiga, Salveiga
skandinavų: „namų šeimininkė“
Sonata
lotynų: sonare „skambėti“ – sonata kamerinės instrumentinės muzikos žanras
Sonia
slaviškas Sofija variantas iš graikų: sophia „išmintis“
Sotera, Soteras
graikų: soter „gelbėtojas, išganytojas“
Sovijus
italų: „protingas, gabus“
Stanislova, Stanislovas, Stanislava, Stanislavas
slavų: stani „stok“ + slava „šlovė“ – „stovėti su garbe“
Stasė, Stasys
trumpinys iš Stanislovas slavų: stani „stok“ + slava „šlovė“
Stefa, Stefanila
Steponė variantas iš graikų: „vainikas“
Stefanija, Stepanija, Steponė
graikų: „vainikas“
Steiginta, Steigintas, Steigintė
lietuvių: steig- (steigti „labai norėti“, steigtis „stengtis“) + gin- (ginti) –„besistengiantis apginti“
Steigvilas, Steigvilė
lietuvių: steig- (steigti „labai norėti“, steigtis „stengtis“) + vil- (viltis) – „viltis besistengiant pasiekti tikslą“
Stela, Stelas
lotynų: stella „žvaigždė“
Stepas, Stefas
trumpinys iš Steponas – graikų: „vainikas“
Steponas, Steponė
graikų: „vainikas“
Suzana
Zuzana variantas iš hebrajų (sen. žydų): šošanna „lelija“
Svaigedas, Svaigeda, Svaigedė
sulietuvintas prūsų: svai- (prūs. swais „savas“) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „gedintis savų, artimųjų“
Svaja
lietuvių: svaja „svajonė, svaigulys“
Svajonė
lietuvių: svajonė „geidžiamas dalykas, apie kurį svajojama“
Svajūnas, Svajūnė
lietuvių „svajojantis“
Svalia
lietuvių iš upėvardžio Svalia (Pasvalys)
Svetlana
slavų vardas: svetlaja „šviesioji“
Svirbutas, Svirbutė
lietuvių: svir- (svirti, svirus, svarbus ) + but- (būti)
Svirgailas, Svirgailė
lietuvių: svir- (svirti, svirus, svarbus ) + gail- (gailas „stiprus“)

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,844 viso, 1 šiandien)