Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A Ą B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž
There are currently 117 names in this directory beginning with the letter B.
Baironas
sen. anglų: „tvartas“. Vardas Baironas kilęs iš žymaus poeto Lordo Bairono pavardė. O pavardės yra kilusios iš žmonių profesijų, t.y., pirmasis žmogus, gavęs Bairono pavardę matyt tvarkė tvartus, buvo arklininkas ar pan.
Baltazaras
babiloniečių, asirų: „tepadeda dievas Belas karaliui“, „tas, kurį saugo dievas“
Baltenė, Baltenis
lietuvių: „baltas“ + -en- – „švarus, tyras“
Baltramiejus
aramėjų: Bar-Talmaj „Tomajo sūnus“, aramėjiškas graikų Ptolomėjo vardas
Baltras, Baltrus
iš Baltramiejus asirų: Bar-Talmaj „Tomajo sūnus“, aramėjiškas graikų Ptolomėjo vardas
Baltys
lietuvių: „baltas“ reikšme „švarus, tyras“
Balys
trumpinys iš Boleslovas slavų: bolje „daugiau“ + slava „šlovė“ – „dar šlovingesnis“
Banga, Bangas, Bangys, Bangius
lietuvių: „banga“
Banguolė, Banguolis
lietuvių: „banga“ + -uolis
Baniutė
iš Benedikta lotynų: benedicta „palaiminta“
Barbė
trumpinys iš Barbora graikų: barbara „svetimšalė“
Barbora, Barbara
graikų: barbara „svetimšalė“
Bargailas, Bargailė
lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + gai- (gailas „stiprus“) – „stiprus kovotojas, -a“
Barintas, Barintė, Barintas
lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + -intas
Baris
anglosaksų: „šernas“
Barkinta, Barkintė, Barkintas
lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + kint- (kentėti) – „kantriai kovojantis, -i“
Barmantas, Barmantė
lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + mant- (mantus „sumanus“)
Barnabas
aramėjų: bar „sūnus“ + nabha „pranašystė“
Bartas, Bartė
prūsų genties pavadinimas
Bartautas, Bartautė
lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + taut- (tauta ) – „kovojantis, -i už tautą“
Bartenė, Bartenis
prūsų genties pavadinimas bartė + -en-
Bartimina, Bartminas
lietuvių: bart- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + min- (minėti)
Bartolomėja, Bartolomėjas
ispanų: „artojas“
Barvainas, Barvainė
lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + vain- (senovės lietuvių vaina „priežastis, kaltė“)
Barvyda, Barvydas, Barvydė
lietuvių: bart- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + vyd- (iš-vydo)
Bazilijus, Bazilė
graikų: „karališka, karališkas“
Beata, Beatas
lotynų: beatus „palaimingas“
Beatričė
italų iš lotynų: beatrix „laimę nešanti, -is“
Beatrisa, Beatrisas
prancūzų iš lotynų: beatrix „laimę nešanti, -is“
Bebas
egiptiečių: „Ozyrio pirmagimis“; Ozyris – egiptiečių mirštančios ir vėl atgimstančios gamtos dievas, mirusiųjų teisėjas
Bedas, Beda
anglų: „karys, karė“
Beinora, Beinoras
lietuvių: bei- (bei ) + nor- (norėti)
Beivydas, Beivyda
bei- (bei) + vyd- (iš-vydo)
Bela
italų: bella „graži“
Belinda
italų: bela „graži“ – „gražuolytė“
Benas, Benius, Benė, Benis
hebrajų (senovės žydų): „sūnus“
Benedikta, Benediktas
lotynų: benedictus „palaiminta, -as“
Bengtas
lotynų: „šventasis, palaimintasis“
Benigna, Benignas
lotynų: Benignus „malonus“
Benitas, Benita, Benetas, Beneta
italų iš Benediktas, -a lotynų: „palaiminta, -as“
Benjaminas
hebrajų (senovės žydų): „mylimasis sūnus“
Benona, Benonas
senovės vokiečių: „lokys“
Benvenutas
italų „mielai laukiamas“
Berenikė
graikų: „atnešanti pergalę“
Bergta, Bergtas
trumpinys iš Bergtora, Bergtoras – norvegų mitologinės būtybės Toro (griaustinio dievo) dvasia
Bergtoras, Bergtora
norvegų mitologinio griaustinio dievo Toro dvasia
Beris
germanų: „lokys; stiprus kaip lokys“
Berita
germanų: „inteligentiška, galantiška“
Bernadas, Bernadeta
iš Benardas + -ette (mažybinė priesaga) senovės vokiečių: bern „lokys“ + hart „stiprus, tvirtas“
Bernardas, Bernarda
senovės vokiečių: bern „lokys“ + hart „stiprus, tvirtas“
Bernardina, Bernardinas
iš Benardas + -in- (mažybinė priesaga) senovės vokiečių: bern „lokys“ + hart „stiprus, tvirtas“
Berta
senovės vokiečių: beraht „garsi, žymi“
Bertautas, Bartautė
lietuvių: ber- (berti arba bernas reikšme „vaikas“ plg. latvių berns) + taut- (tauta)
Bertolda, Bertoldas
senovės vokiečių: beraht „garsus, žymus“ + waltan „valdyti“
Bervainas, Bervainė
lietuvių: ber- (berti arba bernas reikšme „vaikas“ plg. latvių berns) + vain- (senovės lietuvių vaina „priežastis, kaltė“)
Beržas
lietuvių: beržas, pasakos „Eglė žalčių karalienė“ Eglės sūnaus vardas
Beta
trumpinys iš Beata lotynų: beata „laiminga“
Bilginas
lietuvių: bil- (pra-bilti, bilus „šnekus“) + gin- (ginti)
Bilis, Bilas
trumpinys iš Vilhelmas – Vilis/Bilis – sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“
Bilmantas, Bilmantė
lietuvių: bil- (pra-bilti, bilus „šnekus“) + mant- (mantus „sumanus“)
Bilmina, Bilminas
lietuvių: bil- (pra-bilti, bilus „šnekus“) + min- (minėti)
Bilvina, Bilvinas
lietuvių: bil- (pra-bilti, bilus „šnekus“) + vin- (vin/van kaita – senovės lietuvių vaina „priežastis, kaltė“)
Birenė, Birenis
lietuvių: birti + -en-
Birutė, Birutis
lietuvių: birti + -ut- (mažybinė priesaga). Žiemiškas vardas, gali būti siejamas su „byrančiu sniegu“. Vardas Birutė išpopuliarėjo po padavimo apie vaidilutę Birutę, kuri gyveno Palangoje ir buvo pasišventusi pagonių dievams. Ją pamatęs įsimylėjo ir vedė kunigaikštis Kęstutis. Birutės sūnus Vytautas vėliau priėmė krikščionybę, tačiau Birutė iki mirties buvo ištikima savo dievams ir palaidota Palangoje ant kalniuko, kuris pavadintas Birutės kalnu.
Birvyda, Birvydas
lietuvių: bir- (birti) + vyd- (iš-vydo)
Birytė
lietuvių: birti + -yt- – „išbyrėjusi, atsiradusi kaip netikėtas lietus“
Bitė
lietuvių: bitė – darbštumo simbolis
Blanka
prancūzų: „balta, tyra“
Blanša
prancūzų: „balta, tyra“
Blažiejus
graikų: „lepus, nerangus“
Blažys
trumpinys iš Blažiejus graikų: „lepus, nerangus“
Bogdanas
lenkų: „tas, kuriam dievas malonus; turintis dievo dovaną“
Bogumilas
sen. rusų: „dievui geras“
Boleslova, Boleslovas
slavų: bolje „daugiau“ + slava „šlovė“ – „dar šlovingesnė, -is“
Bolius
trumpinys iš Boleslovas slavų: bolje „daugiau“ + slava „šlovė“
Bona, Bonis, Bonius
lotynų: bonus, bona „geras, gera“
Bonaventūra, Bonaventūras
lotynų: „gėrybes žadanti, -is“
Bonifacas, Bonifacija, Bonifacijus
lotynų: „gera lemiantis, -i“
Bonita, Bonitas
lotynų: bonus „geras“
Borisas
trumpinys iš Borislavo: bor „kova“ + slava „garbė, šlovė“ –„iškovota garbė“
Borislovas, Borislova, Borislavas, Borislava
slavų: bor „kova“ + slava „garbė, šlovė“ –„iškovota garbė“
Božena
slavų: „dievo dovana“
Brainas
skandinavų: „stiprus“
Brenda, Brendonas
anglų: „narsuolis nuo švyturio kalno“ ; vardas kilęs iš vietovės pavadinimo „kalnas, apaugęs karklais“
Bretas, Breta
keltų: „kilęs iš Britanijos“
Brigita
keltų: „dorovės jėga“, airių mitologijos deivės vardas Brighid
Britnė, Britney
angliškas vardas iš senovės Bretanų kunigaikštystės Prancūzijoje pavadinimo. Keltų bretonai emigravo is Prancūzijos, kad taptų Anglijos bretonais
Bronė, Bronys, Bronius
trumpinys iš Bronislovas
Bronislovas, Bronislova, Bronislavas, Bronislava
slavų: braniti „ginti, saugoti“ + slava „šlovė“ – „šlovę ginantis“
Brunhilda, Brunenhilda
sen. vokiečių: „kovojanti, kilminga moteris“
Brunona, Brunonas
senovės vokiečių: „rudasis lokys“
Budrys, Budrius
lietuvių: „budrus“
Budvilas, Budvilė
lietuvių: bud- (budinti) + vil- (viltis)
Budvyda, Budvydas
lietuvių: bud- (budinti) + vyd- (iš-vydo)
Bugailas, Butgailė
lietuvių: bu- (būti arga buginti „bauginti) + gail- (senovės lietuvių gailas „stiprus“) – „esantis stiprus“, „gąsdinantis savo stiprybe“
Bugaudas, Bugaudė
lietuvių: bug- (buginti „bauginti“) + gaud- (gaudyti, gauti) – „bauginantis ir gaunantis“
Bugvilas, Bugvilė
lietuvių: bug- (buginti „bauginti“) + vil- (viltis)
Buivyda, Buivydas
lietuvių: bui- (buitis, būti) + vyd- (iš-vydo)
Bukanta, Bukantas
lietuvių: bu- (būti arba buginti „bauginti) + kant- (pa-kantus, kantrus)
Burgailas, Burgailė
lietuvių: bur- (burti „kerėti, žavėti“) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai kerintis, -i“
Burkantas, Burkantė
lietuvių: bur- (burti „kerėti, žavėti“) + kant- (pa-kantus, kantrus)
Burtautas, Burtautė
lietuvių: bur- (burti „kerėti, žavėti“) + taut- (tauta)
Burvilas, Burvilė
lietuvių: bur- (burti „kerėti, žavėti“) + vil- (viltis)
Burvyda, Burvydas
lietuvių: bur- (burti „kerėti, žavėti“) + vyd- (iš-vydo)
Butautas, Butautė
lietuvių: bu- (būti) + taut- (tauta) – „būti su tauta“
Butgailas, Butgailė
lietuvių: bu- (būti) + gail- (gailus reikšme „stiprus“)
Butgina, Butginas
lietuvių: bu- (būti) + gin- (ginti)
Butgina, Butginas, Butginas, Butgintė
lietuvių: bu- (būti) + gin- (ginti)
Butigeidas, Butigeidė, Butigeidis, Butgeidas, Butgeidė, Butgeidis
lietuvių: bu- (būti) + geid- (geidė)
Butrimas, Butrimė
lietuvių: bu- (būti) + rim- (rimti)
Butvilas, Butvilė
lietuvių: but- (butas, būti) + vil- (viltis) – „esanti, gyva viltis“
Butvyda, Butvydas, Butvydė
lietuvių: bu- (būti) + vyd (iš-vydo)
Bygailas, Bygailė
lietuvių: by- (bijoti) + gail- + gai- (gailas „stiprus“) – „stiprus kovotojas, -a“
Bylius
lietuvių: byloti „kalbėti, tarti“ – „kalbantysis“
Bylotas, Bylotė
lietuvių: byloti „kalbėti, tarti“ + -ot- – „kalbantysis“
Bytautas, Bytautė
lietuvių: by- (bijoti) + taut- (tauta)
Byvainas, Byvainė
lietuvių: by- (bijoti) + vain- (senovės lietuvių vaina „priežastis, kaltė“)

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,243 viso, 6 šiandien)