Raudonasis vynas geriau nei dieta?

Ame­ri­kos moks­li­nin­kai tvir­ti­na, jog rau­do­no­jo vy­no var­to­ji­mas val­gio me­tu tei­gia­mai vei­kia or­ga­niz­mą net ge­riau nei su­ba­lan­suo­ta „jau­nystės“ die­ta.

Apie tai, kad rau­do­na­ja­me vy­ne yra an­ti­ok­si­dan­to, įta­ko­ja­nč­io il­ga­amžišku­mą, žino­ta se­niai. Ta­č­iau, kaip ro­do naujų ty­rimų re­zul­ta­tai, tei­gia­mas an­ti­ok­si­dan­to res­ve­rat­ro­lio po­vei­kis yra di­des­nis nei mažai ka­lo­rijų tu­ri­nč­ios die­tos.

Tai nu­sta­ty­ti moks­li­nin­kams padėjo pranc­ūzai, ku­rie nors ir var­to­ja pa­kan­ka­mai daug rie­balų tu­ri­nč­io mais­to, yra daug svei­kes­ni ir daug re­č­iau ser­ga šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­go­mis nei ame­ri­kie­č­iai. Pranc­ūzai, be­je, kaip ir is­pa­nai, dažniau­siai val­gio me­tu išge­ria taurę vy­no.

Moks­li­nin­kai išsa­miai nag­rinėjos res­ve­rat­ro­lio po­veikį įvai­riems or­ga­nams. Didžiau­sias tei­gia­mas po­vei­kis stebėtas širdžiai. Taip pat ši medžia­ga tei­gia­mai vei­kia rau­menų au­di­nius ir sme­ge­nis.

Ty­ri­mas at­lik­tas su žiurkėmis. Pir­mo­sios grupės graužikus mai­ti­no įpras­tu mais­tu, ant­ro­sios – mažai ka­lo­rijų tu­ri­nč­iu mais­tu, tre­č­io­sios grupės žiurkės gau­da­vo pa­pildų su res­ve­rat­ro­liu. Pa­stebėta, kad ant­ro­sios grupės žiurkėms senėji­mo pro­ce­sai lėtėja 90 proc. Ta­č­iau res­ve­rat­ro­lio po­vei­kis dar di­des­nis – jis 92 proc. stab­do po­ky­č­ius, ku­rie vyks­ta or­ga­niz­mui sens­tant.

At­ra­di­mą dar reiks pa­tvir­tin­ti kli­ni­ki­niais ty­ri­mais. Ta­č­iau moks­li­nin­kai jau da­bar tik­ri, kad vy­res­nio­jo amžiaus žmonės turėtų į ra­cio­ną įtrauk­ti taurę rau­do­no­jo vy­no ar­ba var­to­ti pa­pildų, ku­rių sudėty­je yra res­ve­rat­ro­lio. Tai jiems padės pri­stab­dy­ti senėji­mo pro­ce­sus taip pat efek­ty­viai kaip ir mažai ka­lo­rijų tu­rin­ti die­ta.

Autorius: www.lsveikata.lt

(Apsilankyta 197 viso, 1 šiandien)


Similar Posts