Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 200 names in this directory beginning with the letter V.
Veda
sanskrito: „suprantama, paprasta“
Vega
1. lotynų: „žvaigždė“; 2. arabų: „kritimas“
Vera
lotynų: vera „teisinga“
Viva
lotynų: vivo „gyvuoju“ – „gyvybinga“
Vaida
trumpinys iš Vaidgina, Vaidmantė, Vaidotė
Vaiva
lietuvių: „vaivorykštė“; sen. lietuvių deivė Laimos pavidalas (Laimos juosta – vaivorykštė)
Valda
trumpiniai iš Valdemara, Tautvaldė, Visvaldė: 1. lietuvių valdyti „valdantysis“ 2. sen. vokiečių waltan „valdyti“
Valys
trumpinys iš Valentas, Valerijus, Valmantas
Vanda
1. lietuvių: vand- (vanduo); populiaraus padavimo mergina skenduolė; 2. lenkų iš upėvardžio Vandalus (vandalai – viena iš germanų genčių)
Velta
latvių velte „dovana“
Venta
lietuvių iš upėvardžio Venta (Mažeikiai)
Veras
lotynų: verus „tikras, teisinga“
Vesta
graikų: „namų židinys“; sen. romėnų namų židinio deivė
Vėtra
lietuvių: vėtra „audra“
Vilnė
lietuvių: „vilnis; upės banga“
Viltė
trumpinys iš Viltautė lietuvių: vil- (vitis) + taut- (tauta) – „tautos viltis“
Virga
lotynų: „mergaitė“
Vudas
anglų: wood „miškas“ – „miškinis, laukinis“
Vygis
trumpinys iš Vygintas, Vygaudas. Vy- (iš-vydo) – „daug matęs, išvydęs“
Vytas
trumpinys iš Vytautas lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – „išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai“
Verena
lotynų: „drovioji“
Verutė
lotynų: vera „teisinga“ +-ut- mažybinė priesaga
Videta
lotynų: video „matyti“ – „matančioji“
Vijolė
1. lietuvių iš upėvardžio Vijolė (Šiauliai); 2. lotynų: viola „žibuoklė“
Vijūnė
lietuvių: vij- (vijo, vyti) – „vejanti, sparčiai bėganti per gyvenimą“
Vilius
iš Vilhelmas sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“
Vilmis
trumpinys iš Vilhelmas
Vilūnė
lietuvių: „ta, kuri viliasi, nepraranda vilties“
Volfas
sen. vokiečių: wolf „vilkas“
Vadimas
1. lotynų: vadeo (vadimus) „vedantis“; 2. sen. rusų vaditi „ginčytis“
Vaidonė
vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -on- – „ta, kuris rodosi, vaidenasi“
Valdonė
lietuvių: valdyti „valdančioji“
Varvara
Barbora variantas iš graikų: barbara „svetimšalė“
Ventūra
lotynų: ventura „ateisianti, laukiama“
Vestina
graikų: „namų židinys“
Vidutis
sen. vokiečių: witu „miškas, giria“ + -ut- (mažybinė priesaga)
Vilnius
lietuvių: iš miesto pavadinimo Vilnius
Violeta
italų iš Violė lotynų: „žibuoklė“
Vitanas
vienetinis vardas, sudarytas iš tėvų vardų Vira + Antanas. Pastaba: toks vardų sudarymo būdas nėra skatintinas, nes sudarytas žodis neturi reikšmės.
Viviana
lotynų: „gyva, gyvybinga“
Vivjena
prancūziškas iš lotynų: vivo „gyvenu, gyvuoju“ – „gyvybiška, aktyvi“
Volodia
rusiškas trumpinys iš Vladimiras – slavų: vlad (vladet' „valdyti“) + mir (mir „pasaulis“) – valdantis pasaulį
Valentas
lotynų: valens „gyvuojantis“
Valteris
sen. vokiečių: waltan „valdyti“ + heri „kariuomenė“
Valtrūda
sen. vokiečių: waltan „valdyti“ + trūt „stipri“
Vanilija
ispanų: vanilla „lianos tipo medis, kurio vaisiai naudojami parfumerijoje, konditerijoje“ – „kvapni, saldi kaip vanilė“
Vasilisa
rusiškas vardas iš graikų: „karališka, kilminga“
Veliuona
lietuvių iš miestelio pavadinimo
Verneris
skandinavų: „draugas globėjas, saugotojas“
Veronika
graikų: phero „nešti“ + nike „pergalė“
Vigilija
lotynų: vigilia „stebėjimas, budėjimas“
Vilburas
germanų: wil- (noras) + burg- (tvirtovė) – „mylima, norima tvirtovė“
Virbutas
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + but- (būti, butas)
Viventas
lotynų: vivens „gyvybingas“
Voitekas
slavų: „kareivis, teikiantis džiaugsmą“
Vaidilutė
lietuvių: vaidilutė „amžinosios ugnies saugotoja pagonybės laikais“
Vandalius
iš germanų genties pavadinimo „vandalai“
Vasilijus
rusiškas vardas iš graikų: „karališkas, kilmingas“
Vaclova, Vaclovas, Vaclavas, Vaclava
sen. slavų: „didelė šlovė“
Vacys, Vacė
trumpinys iš Vaclova, Vaclovas sen. slavų: „didelė šlovė“
Vaidas, Vaidys
trumpinys iš Vaidginas, Vaidmantas, Vaidotas: vaidytis, vaidentis – „tas kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidevutis, Vaidivutis
sulietuvintas prūsų: vaidevis „žinantis“; pirmojo prūsų kunigaikščio vardas
Vaidgina, Vaidginas
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
Vaidgina, Vaidginas, Vaidginas, Vaidginė
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
Vaidginta, Vaidgintas, Vaidgintė
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gint- (ginti „užstoti, saugoti“)
Vaidilas, Vaidilė
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -il- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidmantas, Vaidmantė
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + mant- (mantus „sumanus“)
Vaidmina, Vaidminas
lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + min- (minėti)
Vaidota, Vaidotas, Vaidotė
vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -ot- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidutis, Vaidutė
lietuvių: vaidytis, vaidentis – „tas kuris rodosi, vaidenasi“
Vaidvilas, Vaidvilė
vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + vil- (viltis)
Vaiga, Vaigė
trumpinys iš Vaigailė, Vaigaudė, Vaigedė
Vaigailas, Vaigailė
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gail- (gailas „stiprus“)
Vaigaudas, Vaigaudė
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gaud- (gaudyti)
Vaigeda, Vaigedas, Vaigedė
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + ged- (gedėti „ilgėtis“)
Vaigintas, Vaigintė
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gint- (ginti „saugoti, užstoti“)
Vaina, Vainys, Vainius
trumpinys iš Vainora, Vainoras lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)
Vaina, Vainys, Vainius, Vainius
trumpinys iš Vainora, Vainoras lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)
Vaineta, Vainetas
lietuvių: vain- (vaina „priežastis“) +-et-
Vaingeda, Vaingedas, Vaingedė
lietuvių: vain- (vaina „priežastis, kaltė“) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „ilgesio priežastis“
Vainora, Vainoras
lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)
Vainota, Vainotas
perdarytas Vainora, Vainoras lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)
Vaišgina, Vaišginas
lietuvių: vaiš- (vaišės) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
Vaišmantas, Vaišmantė, Vaismantas, Vaismantė
lietuvių: vaiš- (vaišės) +mant- (mantus „sumanus“) – „vaišingas ir sumanus“
Vaišnora, Vaišnoras
lietuvių: vaiš- (vaišės) + nor- (norėti) – „vaišingas, norintis vaišinti“
Vaištautas, Vaištautė
lietuvių: vaiš- (vaišės) + taut- (tauta)
Vaišvilas, Vaišvilė
lietuvių: vaiš- (vaišės) + vil- (viltis)
Vaišvilkas
lietuvių: vaiš- (vaišės) + -ok (slavų mažybinė priesaga)
Vaišviltas, Vaišviltė
lietuvių: vaiš- (vaišės) + vilt- (viltis)
Vaišvyda, Vaišvydas, Vaišvydė
lietuvių: vaiš- (vaišės) + vyd- (iš-vydo)
Vaitautas, Vaitautė
lietuvių: vait- (vaitenti „aptarti, spręsti“) +taut- (tauta) – „tautos patarėjas“
Vaižgantas, Vaižgantas
lietuvių: vaiš- (vaišės) + gan- (ganyti, ginti) – „vaišingas“; Vaižgantas – sen. lietuvių pagonių linų ir kanapių dievas
Vakaris, Vakarė, Vakarius
lietuvių: vakaras – „vakarinis, vakarinė“
Valdas, Valdis
trumpinys iš Valdemaras arba Tautvaldas, Mantvaldas ir pan.
Valdemara, Valdemaras
sen. vokiečių: waltan „valdyti“ + mari „garsus, žymus“ – „garsus valdovas“
Valė, Valius
trumpinys iš Valerija ir Valentina; Valerijus ir Valentinas
Valensija, Valensijus, Valensas
lotynų: valens „gyvuojantis, gyvybiškas“
Valentina, Valentinas
lotynų: valens „gyvuojantis“
Valerija, Valerijus
lotynų: valeo „būti sveikam“
Valerijona, Valerijonas
iš Valerijus lotynų: valeo „būti sveikam“
Valmantas, Valmantė
lietuvių: val- (valioti „įstengti“) + mant- (mantus „sumanus“)
Vandalinas
iš Vandalius, kuris kilęs iš germanų genties pavadinimo „vandalai“
Vandenė, Vandenis
lietuvių: vand- (vanduo) + -en- – „vandens telkinių gyventojas“
Vanesa, Venesa
1. sen. graikų: „drugelis“; 2. lotynų: iš Venus (Venera) – meilės deivės vardo
Varūna, Varūnas, Varūnė
lietuvių: var- (varyti „liepti, versti“)
Vasarė, Vasaris
lietuvių: vasaris (mėnuo)
Vedastas, Vedestas
sanskrito: vedas „amžinas įstatymas“
Vėjas, Vėjus
lietuvių: „vėjas“ – „aktyvus, veržlus kaip vėjas žmogus“
Vėjūnas, Vėjūnė
lietuvių: vėj- (vėjas) + -ūn- – „vėjavaikiškas, -a“
Venancija, Venancijus, Venacija, Venacijus
lotynų: venans „medžiojantis“
Venanta, Venantas
lotynų: venans „medžiojantis“
Veneranda, Venerandas
lotynų: „gerbtina, gerbtinas“
Veslava, Veslavas
trumpinys iš Viačeslavas, Viačeslava – slavų: viače „daugiau“ + slava „šlovė, garbė“ – „daugiau garbės“
Viačeslavas, Večeslavas
sen. slavų: viače „daugiau“ + slava „šlovė, garbė“ – „daugiau garbės“
Vida, Vidas
sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
Vidgailas, Vidgailė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“) – „daug matęs, stiprus“
Vidmantas, Vidmantė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + mant- (mantus „sumanus“)
Vidminas, Vidmina, Vidminė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + min- (minėti)
Vientautas, Vientautė
lietuvių: vien- (vienyti) + taut- (tauta) – „vienijantis tautą“
Viešvilas, Viešvilė
lietuvių: vieš- (viešėti, viešė „kaimas, kiemas“) + vil- (viltis)
Viktoras, Viktorija
lotynų: victoria „pergalė“
Viktorina, Viktorinas, Viktas
lotynų: victoria „pergalė“ – „laimėtojas, laimėtoja“
Vilanda, Vilandas
germanų: wil- (noras) + land (šalis) – „išsvajota, mylima šalis“
Vilas, Vilys, Vilė
lietuvių: viltis – „besiviliantis, turintis vilties“
Vilbutas, Vilbutė
lietuvių: vil- (viltis) + but- (būti)
Vilda, Vildas
germanų: wild „laukinis“
Vildauga, Vildaugas, Vildaugė
lietuvių: vil- (viltis) + daug – „turintis daug vilties“
Vilfreda, Vilfredas
sen. vokiečių: willo „valia, noras“ + fridu „taika“
Vilgailas, Vilgailė
lietuvių: vil- (viltis) + gail- (gailas „stiprus“)
Vilgardas, Vilgardė
lietuvių: vil- (viltis) + gard- (gardinti „pranešti, garsinti“)
Vilgaudas, Vilgaudė
lietuvių: vil- (viltis) + gaud- (gaudyti)
Vilginta, Vilgintas, Vilgintė
lietuvių: vil- (viltis) + gint - (ginti) – „ginantis viltį, turintis vilties“
Vilgirdas, Vilgirdė
lietuvių: vil- (viltis) + gird- (girdėti)
Vilhelmas, Vilhelma, Viljamas
sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“
Vilhelmas, Vilhelma, Viljamas, Viljamas
sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“
Vilhelmina, Vilhelminas
sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“ – „stiprios, tvirtos valios“
Vilijus, Vilija
lietuvių iš upėvardžio Vilija, antrojo upės Nėries vardo
Vilima, Vilimas
iš Vilius sen. vokiečių willo „valia, noras“ – „daug norinti, -is“
Vilinta, Vilintas, Vilintė
lietuvių: vil- (viltis, viliasi) – „tas, kuris viliasi; nepararnda vilties“
Vilma, Vilmas
trumpinys iš Vilmantė arba Vilhelmina
Vilmantas, Vilmantė
lietuvių: vil- (viltis) + mant- (mantus „sumanus“)
Viltaras, Viltarė
lietuvių: vil- (viltis) + tar- (tarti)
Viltautas, Viltautė
lietuvių: vil- (viltis) + taut- (tauta)
Viltenis, Viltenė
vil- (viltis) + -en-
Viltvydas, Viltvydė
lietuvių: vilt- (viltis) + vyd- (iš-vydo) – „viltį įšvydęs, besitikintis“
Vincas, Vincė
trumpinys iš Vincentas, Vincenta lotynų: vincens „nugalintis“
Vincenta, Vincentas
lotynų: vincens „nugalintis“
Vineta, Vinetu
indėnų: „paprastas, paprasta“
Vinfredas, Vinfridas
germanų: wini „draugas“ + friede „taika“ – „taikingas draugas“
Vingailas, Vingailė
lietuvių: vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“) + gail- (gailas „stiprus“)
Vingaudas, Vingaudė
lietuvių: vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“) + gaud-(gaudyti)
Viola, Violė
lotynų: „žibuoklė“
Virgailas, Virgailė
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + gail- (gailas „stiprus“)
Virgas, Virgis
trumpinys iš Virginijus, Virgilijus, Virgailas, Virgaudas
Virgaudas, Virgaudė
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + gaud- (gaudyti)
Virgilija, Virgilijus
iš sen. romėnų vardo Virgilius
Virginija, Virginijus
iš sen. romėnų vardo Virginius; lotynų: virga „mergaitė“ – „jaunatviškas, mergaitiškas“
Virkantas, Virkantė
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + kant- (pa-kantus)
Virmantas, Virmantė
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + mant- (mantus „sumanus“)
Visalgas, Visalgė
lietuvių: visa (visas, visai) + alg- (alga „atpildas, atlyginimas“)
Visgailas, Visgailė
lietuvių: visa (visas, visai) + gail- (gailas „stiprus“)
Visgaudas, Visgaudė
lietuvių: vis- (visa) + gaud- (gaudyti) – „visa gaudantis, gaudantis kiekvieną akimirką, norintis viską išgyventi“
Visginta, Visgintas, Visgintė
lietuvių: vis- (visa) + gin- (ginti) – „visus ginantis“
Viskintas, Viskintė
lietuvių: visa (visas, visai) + kint- (kentėti)
Vismantas, Vismantė
lietuvių: visa (visas, visai) + mant- (mantus „sumanus“)
Visvaldas, Visvaldė
lietuvių: visa (visas, visai) + vald- (valdyti)
Visvilas, Visvilė
lietuvių: visa (visas, visai) + vil- (viltis)
Visvyda, Visvydas, Visvydė
lietuvių: vis- (visa) + vyd- (iš-vydo) – „visa išvydęs; daug matęs“
Vita, Vitas
lotynų: vita „gyvenimas“
Vitalija, Vitalijus
lotynų: vitalis „gyvybingas“
Vitalis, Vitalė, Vitalius
lotynų: vitalis „gyvybingas“
Vitolda, Vitoldas
lotynų: vita „gyvenimas“ – „gyvybingas,-a“
Vivaltas, Vivaltė
lotynų: vivo „gyvenu, gyvuoju“ – „gyvybiškas, aktyvus“
Vladas, Vladys, Vlada, Vladė
trumpinys iš Vladislova, Vladislovas slavų: vladi „valdyk“
Vladimiras
slavų: vlad (vladet' „valdyti“) + mir (mir „pasaulis“) – valdantis pasaulį
Vladislava, Vladislavas
slavų: vladi „valdyk“ + slava „šlovė“ – „valdantis šlovę“
Volfgangas
sen. vokeičių: wolf „vilkas“ + gang- (gehen, ging, gegangen) „eiti“ – „bėgantis kaip vilkas“
Vydas, Vyda, Vydė
trumpiniai iš Vydginas, Vydgina, Vydmantas, Vydmantė, Vydminas, Vydmina
Vydenis, Vydenė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + -en- – „išvydęs, daug matęs“
Vydgailas, Vydgailė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“) – „daug išvydęs, patyręs“
Vydgina, Vydginas
lietuvių: vyd-(iš-vydo) + gin- (ginti) – „daug išvydęs, matęs; ginantis kitus“
Vydmantas, Vydmantė
lietuvių: vid- (iš-vydo) + mant- (mantus „sumanus“)
Vydmina, Vydminas
lietuvių: vid- (iš-vydo) + min- (minėti)
Vydmintas, Vydminta
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + min- (mini)
Vydota, Vydotas, Vydotė
lietuvių: iš-vydo „daug matęs, išvydęs; žiniuonis“
Vydūnas, Vidūnas
lietuvių: iš-vydo „daug matęs, išvydęs; žiniuonis“
Vygailas, Vygailė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“)
Vygandas, Vygandė
lietuvių: vy- (iš-vydo) + gand- (gandas)
Vygantas, Vygantė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gan- (ganyti „saugoti“) – „daug matęs ir saugus, dievo saugomas“
Vygaudas, Vygaudė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gaud- (gaudyti)
Vygintas, Vygintė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gint- (ginti)
Vygirda, Vygirdas, Vygirdė
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gird- (girdėti) – „daug išvydęs (matęs), daug išgirdęs“
Vykantas, Vykantė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + kant- (pa-kantus)
Vykinta, Vykintas, Vykintė, Vikinta, Vikintas, Vikintė
lietuvių: vy- (iš-vydo) + kin- (kentėti, plg. žiem-kintis) – „daug matęs, daug patyręs“
Vykintas, Vykintė, Vykinta, Vykintas, Vykintė, Vikinta, Vikintas, Vikintė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + kint- (kentėti)
Vyliaudas, Vyliaudė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + liaud- (liaudis)
Vytaras, Vytarė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + tar- (tarti)
Vytautas, Vytautė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – „išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai“
Vytenis, Vytenė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) – „išvydęs, daug matęs“
Vytis, Vytė
lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + -en- – „išvydęs, daug matęs“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)