Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 129 names in this directory beginning with the letter S.
Sara
hebrajų (sen.žydų): „princesė“
Sati
indų: „tiesa“
Siga
trumpinys iš Sigita germanų: „pergalinga taika“
Šalnė
lietuvių: „šalna“ – tyra, balta kaip šalna
Salys
trumpinys iš Saliamonas hebrajų (sen.žydų): „taikingasis“. Žydų pasisveikinimas – šalom - „taika“.
Santa
lotynų: sancta „šventa“
Sigis
trumpinys iš Sigitas germanų: „pergalinga taika“
Skolė
trumpinys iš Skolastika lotynų: scholastika „mokinė“
Sonia
slaviškas Sofija variantas iš graikų: sophia „išmintis“
Svaja
lietuvių: svaja „svajonė, svaigulys“
Sabilė
graikų: „išmintis“
Sabina
lotynų: „sabinė (italikų genties vardas)“
Sarita
ispaniškas Sara variantas iš hebrajų (sen.žydų): „princesė“
Selina
prancūzų variantas iš Celina, Celestė lotynų: „dangiškoji“
Sevilė
prancūzų: „iš karklų sodybos“
Sibilė
graikų: „išminties sakytoja, pranašė“
Sigutė
trumpinys iš Sigita germanų: „pergalinga taika“
Sirina
vardas kilęs iš graikų mitinės būtybės pavadinimo Sirena. Sirena – jūrų būtybė, svaiginanti jūreivius savo ypatingu balsu, skandinanti laivus.
Smiltė
lietuvių: „smiltelė“ – „mažytė smėlio kruopelytė“.
Sofija
graikų: sophia „išmintis“
Sonata
lotynų: sonare „skambėti“ – sonata kamerinės instrumentinės muzikos žanras
Suzana
Zuzana variantas iš hebrajų (sen. žydų): šošanna „lelija“
Svalia
lietuvių iš upėvardžio Svalia (Pasvalys)
Sabinas
lotynų: „sabinas (italikų genties vardas)“
Sabrina
lotynų: „kilusi iš Kipro“. Pagal Britų legendą – ji buvo neteisėta Britų karaliaus dukra. Ją paskandino buvusi tėvo žmona.
Samanta
hebrajų (sen. žydų): „klausytoja, klusni“
Saulina
hebrajų (sen. žydų): šaul „išmelsta“
Sintija
graikų mėnulio deivės vardas, kilęs iš kalno Sintus pavadinimo, ant kurio ji gimė.
Skarlet
anglų: „raudona“ – „išsiskirianti iš kitų moteris“, „raudonplaukė“
Snežana
bulgariškas vardas: „snieguolė, tyra kaip sniegas“
Sovijus
italų: „protingas, gabus“
Svajonė
lietuvių: svajonė „geidžiamas dalykas, apie kurį svajojama“
Salomėja
hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingoji“
Salvinas
lotynų: salvus „sveikas, išgelbėtas“
Samsonas
hebrajų (sen. žydų): šimšon „saulėtas, šviesus“
Samuelis
hebrajų (sen. žydų): „dievas išklausė“
Saturnas
iš planetos Saturnas pavadinimo.
Secilija
Cecilija variantas iš lotynų: caeca „akla“
Sensėjus
lotynų: sensus „jautrus, jausmingas“
Skaidrys
lietuvių: skaidrus „malonus, linksmas“
Svetlana
slavų vardas: svetlaja „šviesioji“
Salvinija
lotynų: „vandens papartis“
Snieguolė
lietuvių: sniegas; pasakos „Snieguolė ir septyni nykštukai“ herojės vardas
Saliamonas
hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingasis“
Salvadoras
lotynų: salveo „sveikinu“ – „pasveikintas“
Salvija, Salvijus, Salvis, Salvė
lotynų: salvus „sveikas, išgelbėtas“
Sambangas, Sanbangas
lietuvių: sam- (san- „su“) + bang- (banga, bingus „smarkus“) – „banguojantis, sujudintas“
Sandra, Sandrius, Sandrijus, Sondra
italų trumpinys iš Aleksandra graikų alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ – „žmonių užtarėjas“
Sandrita, Sondrita
italų variantas iš Aleksandra graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ – „žmonių užtarėja“
Sangailas, Sangailė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gail- (gailas „stiprus“)
Sangaudas, Sangaudė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gaud- (gaudyti) – „sugaunantis, suviliojantis“
Sangina, Sanginas
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gin- (ginti „užstoti“)
Sangirdas, Sangirda
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gird- (girdėti) – „girdimas“
Sanija, Sanijus
lotynų: sano „gydau“ – „gydantis, -i“
Sanita, Sanitas
lotynų: sano „gydau“ – „gydantis“
Sanrimas, Sanrimė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + rim- (rimti)
Santara, Santaras, Santarė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + tar- (tarti) – „gerai susitariantis“
Santautas, Santautė
lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + taut- (tauta)
Šarūnas, Šarūnė
lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
Saturnina, Saturninas
dovana iš Saturno
Saudargas, Saudargė
lietuvių: sau- („savas“) + darg- (iš latvių dargs „brangus“)
Saudravas, Saudravė, Sausdravas, Sausdravė
lietuvių: sau- (savas) + drav- (drevė, drūtas „stiprus“) – „nieko sau drūtas, stiprus“
Saugarda, Saugardas, Saugardė
lietuvių: sau- (savas) + gard- (gardinti „pranešti, garsinti“) – „save garsinantis“
Saugirdas, Saugirdė
lietuvių kilmės: sau- (savas) + -gird (girdimas, garsus)
Saulė, Saulius
1. lietuvių: saulė; mitologinis vardas; 2. hebrajų (sen. žydų): šaul „išmelstas, -a“
Saulenė, Saulenis
lietuvių saulė + -en-
Scholastika, Skolastika
lotynų: scholastika „mokinė“
Sebastijona, Sebastijonas, Sebastianas
graikų „šventas“
Selma, Selmas
trumpinys iš Saliamonas hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingasis“
Selverina, Selverinas
lotynų: silva „miškas, giria“ – „girinis, miško gyventojas“
Semas, Semūras
biblinis vardas: „garbė“
Serapina, Serafina
hebrajų (sen. žydų) : „ugninė, liepsnojanti“
Serapinas, Serafinas, Serapielis
hebrajų (sen. žydų) : „ugninis, liepsnojantis“
Serena, Serenas
lotynų: dzerenus „giedras, linksmas“
Sergijus, Sergejus, Sergiejus
lotynų: servo „budėti, sergėti“
Servacijus
lotynų: servatus „išgelbėtas, išsaugotas“
Severa, Severas
lotynų: severus „rimtas, griežtas“
Severija, Severijus
lotynų: severus „rimtas, griežtas“
Severijonas
lotynų: severus „rimtas, griežtas“
Severina, Severinas
lotynų: severus „rimtas, griežtas“
Siberija, Siberijus
lotynų: „sibirietis, -ietė; Sibiro gyventojas“
Sida, Sidas
trumpinys iš Sidonas, Sidona finikiečių „sidonietis, Sidono (Finikijos sostinės) gyventojas“
Sidona, Sidonas, Sidonė, Sidonija, Sidonijus
finikiečių „sidonietis, Sidono (Finikijos sostinės) gyventojas“
Sigisberta, Sigisbertas
sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + beraht „garbingas, žymus“ – „garsi pergalė“
Sigismunda, Sigismundas
sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + munt „apsauga, saugotojas“
Sigita, Sigitas
Zygfrida, Zygfridas variantas germanų: „pergalinga taika“
Siksta, Sikstas
graikų: „švelnus“
Silva, Silvas
lotynų: silva „giria, miškas“
Silverija, Silverijus
lotynų: silva „giria, miškas“
Silvestra, Silvestras
lotynų: „girinis, miškų gyventojas“
Silvija, Silvijus, Silvana
lotynų: silva „miškas“ – „girinis, miškų gyventojas“
Simas, Sima
trumpinys iš Simonas, Simona šimon „išklausymas“
Simonas, Simona, Simonė, Simanas, Simeonas, Saimonas, Saimontas
hebrajų (sen. žydų): šimon „išklausymas“; dievas išklausė duodamas Lėjai sūnų
Simplicijus, Simplicija
lotynų: „paprastas,paprasta“
Sintautas, Sintautė
lietuvių: sin- (sitėti, sinti „manyti, galvoti“) + taut- (tauta)
Siranas, Sirano
armėnų: „gražuolis“
Sirkumstancija
lotynų: circum + stand „aplinkybė, priežastis“
Širlė, Širlis
anglų: „nušvitęs miškas ar pieva“
Sirtautas, Sirtautė
lietuvių: sir- (apsirti „apimti, apsupti“) + taut- (tauta)
Sirvilas, Sirvilė
lietuvių: sir- (apsirti „apimti, apsupti“) + vil- (viltis)
Sirvyda, Sirvydas, Sirvydė
lietuvių: sir- (apsirti „apimti, apsupti“) + vyd- (iš-vydo) – „apsuptas žinių, matymų“
Skaidra, Skaidrė, Skaidruolė
lietuvių: skaidri „maloni, linksma“
Skaistė, Skaistuolė
lietuvių: skaisti „šviesi, dora“
Skaistis, Skaistys
lietuvių: skaistus „šviesus, doras“
Skalvis, Skalvė
lietuvių genties pavadinimas skalviai
Skirgaila, Skirgailė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + gail- (gailas „stiprus“)
Skirgaudas, Skirgaudė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + gaud- (gaudyti)
Skirmantas, Skirmantė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) +mant- (mantus „sumanus“)
Skirtautas, Skirtautė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + taut- (tauta)
Skirvydas, Skirvydė
lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + vyd- (iš-vydo)
Skomantas, Skomantė
sko- (skototis „rūpintis, stengtis“) + mant- (mantus „sumanus“)
Sofronija, Sofronijus
graikų: „supratinga“
Solveiga, Salveiga
skandinavų: „namų šeimininkė“
Sotera, Soteras
graikų: soter „gelbėtojas, išganytojas“
Stanislova, Stanislovas, Stanislava, Stanislavas
slavų: stani „stok“ + slava „šlovė“ – „stovėti su garbe“
Stasė, Stasys
trumpinys iš Stanislovas slavų: stani „stok“ + slava „šlovė“
Stefa, Stefanila
Steponė variantas iš graikų: „vainikas“
Stefanija, Stepanija, Steponė
graikų: „vainikas“
Steiginta, Steigintas, Steigintė
lietuvių: steig- (steigti „labai norėti“, steigtis „stengtis“) + gin- (ginti) –„besistengiantis apginti“
Steigvilas, Steigvilė
lietuvių: steig- (steigti „labai norėti“, steigtis „stengtis“) + vil- (viltis) – „viltis besistengiant pasiekti tikslą“
Stela, Stelas
lotynų: stella „žvaigždė“
Stepas, Stefas
trumpinys iš Steponas – graikų: „vainikas“
Steponas, Steponė
graikų: „vainikas“
Svaigedas, Svaigeda, Svaigedė
sulietuvintas prūsų: svai- (prūs. swais „savas“) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „gedintis savų, artimųjų“
Svajūnas, Svajūnė
lietuvių „svajojantis“
Svirbutas, Svirbutė
lietuvių: svir- (svirti, svirus, svarbus ) + but- (būti)
Svirgailas, Svirgailė
lietuvių: svir- (svirti, svirus, svarbus ) + gail- (gailas „stiprus“)
Švitrigaila, Švitrigailė
lietuvių: švit- (švitrus „vikrus, greitas“) +gail- (gailas „stiprus“)
Švytrūnas, Švytrūnė
lietuvių: švitrus „greitas, vikrus, žvalus“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)