Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 196 names in this directory beginning with the letter G.
Gaja
lietuvių: gaji „ištverminga, patvari“
Gėja
graikų: „gaji“; mitologinė žemės, vaisingumo ir motinystės deivė
Gema
lotynų: gemma „brangakmenis“
Genė
trumpinys iš Genovaitė lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“
Goda
lietuvių: go- (godyti „nujausti, nutuokti“) – „turinti nuojautą, nutuokianti“
Gaida
lietuvių: gaida „garsas, nata; balse atsispindinti nuotaika, jausmas“
Gaiva
lietuvių: gaivi – „ta kuri gaivi, gyvybiška“
Gajus
lotynų: „džiaugsmingas“
Galia
lietuvių: galia „jėga, galybė“
Garsė
lietuvių: „garsi“
Gedas
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“)
Gunda
lietuvių: gundyti – „gundytoja“
Guoda
lietuvių: guoda „garbė, pagarba“
Gustė
trumpinys iš lietuvių Gustautė gusti „priprasti“ arba iš lotynų Augustė „garbinga, didinga“
Galina
graikų: galene „ramybė, harmonija“
Genutė
iš Genovaitė lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“
Giedra
lietuvių: giedra „geras, šviesus, saulėtas oras“
Giedrė
lietuvių: giedri „šviesi, saulėta, tyra“
Gineta
Genovaitė variantas iš sen. vokiečių: „šeimos moteris“
Girenė
lietuvių: gir- (giria) + -en- – „girios gyventoja“
Gizela
teutonų: „priesaika“
Gizelė
bulgarų: „gražė“
Glebas
slaviškas vardas iš vokiečių: got (got „dievas“) + leb- (leben „gyventi) – „gyvenantis dėl dievo“
Gratas
lotynų: grata „maloni, miela“
Grėjus
anglų: „pilkų, žilų plaukų; žilaplaukis“
Grigas
trumpinys iš Grigalius graikų: „budriai budintis“
Gundas
lietuvių: gundyti „kurstyti, prikalbėti“ – „gundytojas, kurstytojas“
Guostė
lietuvių: iš upėvardžio Guostė (Stakliškės)
Gvidas
trumpinys iš Gvidonas sen. vokiečių: witu „giria, miškas“
Gedėtas
lietuvių: gedėti „ilgėtis“ – „tas, kurio gedima, ilgimasi“
Geditas
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + imt- (imti) – „tas, kurio ilgimasi“
Gilanda
lietuvių: iš upėvardžio Gilanda (Pagėgiai)
Girėnas
lietuvių: gir- (giria „miškas“) – „girios gyventojas“; transatlantinio lakūno pavardė
Glorija
lotynų: „šlovė, garbė“
Grantas
lotynų: „nuostabus, didingas“
Grasilė
iš Grasilda germanų: grisja „pilkas“+ hild „kova“
Gražina
lietuvių: graži „gražuolė“, A. Mickevičiaus poemos „Gražina“ veikėja
Gustenė
lietuvių: gusti „priprasti“ + -enė – „prisitaikanti, pritampamti prie kitų“.
Gedeonas
graikų: „griovėjas“
Gentvila
lietuvių: gent- (pasi-genda) + vil- (viltis) – „pasigendantis vilties“ arba „tas, kurio pasigendama su viltimi“
Geraldas
sen. vokiečių: ger „ietis“ + altan „valdyti“ – „valdantis ietimi“
Gerardas
angliškas vardas iš sen. vokiečių: „stiprus, drąsus“
Germanas
teutonikų: „karys“
Gertrūda
sen. vokiečių: ger „ietis“ + trūt „stipri“
Girtutis
lietuvių: girt-(girti) + -utis – „išgirtas“
Gordonas
škotų: „iš pelkės, pelkės gyventojas“
Gotlibas
sen. vokiečių: Got „dievas“ + Liebe „meile“ – „dievo mylimas“
Grasilda
germanų: grisja „pilkas“+ hild „kova“
Guntilda
sen. vokiečių: gund „kova“ + hiltja „kova“
Ganimedas
graikų: „dievo taurės nešiotojas“
Gardenija
anglų: „darželio gėlė“
Genadijus
slaviškas vardas iš sen. graikų: genadis „kilnus, kilmingas“
Genutvilė
netaisyklingai sudarytas iš vardo Genutė (lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“) + vil- (viltis)
Gerasimas
slaviškas vardas iš sen. graikų: „gerbiamas“
Gilbertas
germanų: gisal- „įkaitas“ + beraht „garsus, žymus“
Gotfridas
sen. vokiečių: got „dievas“ + fridu „taika“
Grigalius
graikų: „budriai budintis“
Gabija, Gabijus
lietuvių: gab- (gobti „gaubti, glausti, guosti“) +-ij-, lietuvių pagonių ugnies deivės vardas Gabija
Gabrielė, Gabrielis, Gabrielius
hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
Gabrys, Gabrius, Gabrė
trumpiniai iš Gabrielius, Gabrielė – hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
Gaila, Gailė, Gailius
vardų Gailigedas (-ė), Gailiminas (-a, -ė), Gailutis (-ė) ir pan. trumpiniai iš lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“
Gailenis, Gailenė
lietuvių ir sen. prūsų: gailas „stiprus, smarkus“
Gailigedas, Gailigedė
lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“ + ged- (gedėti „ilgėtis“)
Gailintas, Gailintė
lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“, iš ežero pavadinimo (Merkinėje)
Gailutis, Gailutė
lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“ + -ut- (mažybinė priesaga)
Gaivilas, Gaivilė
lietuvių: gai- (gaivus) + vil- (viltis)
Galė, Galius
trumpinys iš lietuvių Galintė, Galintas: gal- (galėti, gali) – „daug galintis“
Galginta, Galgintas, Galgintė
lietuvių: gal- (galėti) + gin-(ginti) – „galinti apginti“
Galiganta, Galigantas
lietuvių: gali- (galėti, gali) + gant- (ganyti, ginti „saugoti“)
Galigina, Galiginas, Galiginė
lietuvių: gal- (galėti) + gin- (ginti) – „galintis (-i) apginti“
Galiginta, Galigintas
lietuvių: gali- (galėti, gali) + gin- (ginti „saugoti“)
Galiminta, Galimintas, Galimintė
lietuvių: gal- (gali) + min- (minėti) – „gali būti minimas, garsus“
Galindas, Galindė
lietuvių: gal- (galėti, gali)
Galintas, Galintė
lietuvių: „galingas, daug galintis (-i)“
Galmantas, Galmantė
lietuvių: gal- (galėti, gali) + mant- (mantus „sumanus“)
Galmina, Galminas
lietuvių: gal- (galėti, gali) + min- (minėti) – „gali būti minimas, garsus“
Galvirda, Galvirdas, Galvirdė
lietuvių: gal- (galėti, gali) + vird- (prūs. wirds „žodis, vardas“) – „galingas vardas“
Galvyda, Galvydas, Galvydė, Galvyda, Galvydė, Galvydis
lietuvių: gal- (galėti, gali) + vyd- (iš-vydo)
Galvyda, Galvydas, Galvydė, Galvyda, Galvydė, Galvydis
lietuvių: gal- (galėti, gali) + vyd- (iš-vydo)
Ganta, Gantas, Gantė
trumpinys iš Gantautas, Gantautė lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta) – „saugantis tautą“
Gantautas, Gantautė
lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta)
Ganvilas, Ganvilė
lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + vil- (viltis) – „saugomas su viltimi“
Gaudencija
lotynų: gaudens „besidžiaugiantis, džiūgaujantis“
Gaudenda, Gaudendas
lotynų: gaudeo „džiaugiuosi“ – „džiugus, džiaugsmingas“
Gaudenis, Gaudenė
lietuvių: gaud- (gaudyti, gauti) – „gaunantis, pats savo laimę gaudantis“
Gaudenta, Gaudentas
lotynų: gaudens „besidžiaugiantis, džiūgaujantis“
Gaudilas, Gaudilė
lietuvių: gaud- (gaudyti)
Gaudrė, Gaudrys, Gaudrius
trumpiniai iš Gaudrimė, Gaudrimas lietuvių: gaud- (gaudyti) + rim- (rimti) – „gaudantis rimtį, ieškantis ramybės“
Gaudrimas, Gaudrimė
lietuvių: gaud- (gaudyti) + rim- (rimti)
Gaudvilas, Gaudvilė
lietuvių: gaud- (gaudyti) + vil- (viltis)
Gaudvina, Gaudvinas
lietuvių: gaud- (gaudyti) + vin- (vaina „kaltė, priežastis“)
Gaudvydas, Gaudvyda, Gaudvydė
lietuvių: gaud- (gaudyti) + vyd- (iš-vyd)
Gedartas, Gedartė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + tar- (tarti) – „tas, kurio ilgimasi, kurio vardas nuolat tariamas“
Gedautas, Gedautė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -aut-
Gedenė, Gedenis
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -en-
Gedgailas, Gedgailė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gail- (gailas „stiprus, smarkus“)
Gedganta, Gedgantas
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gant- (ganyti „saugoti“)
Gedgaudas, Gedgaudė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gaud- (gaudyti)
Gedilas, Gedilė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -il- – „tas, kurio gedima, ilgimasi“
Gediminas, Gediminė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + min- (minėti, mini) – „tas, kuris minimas, kurio ilgimasi)
Gedimtas, Gedimtė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + imt- (imti) – „tas, kurio ilgimasi“
Gedmantas, Gedmantė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mant- (mantus „sumanus“)
Gedminas, Gedminė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + min- (minėti)
Gedmintas, Gedmintė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mint- (minti, mintis) – „tas, kurio ilgimasi mintyse, kuris minimas“
Gedrimas, Gedrimė, Gedrimas, Gendrimė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + rim- (rimti)
Gedrimas, Gedrimė, Gedrimas, Gendrimė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + rim- (rimti)
Gedvalda, Gedvaldas, Gedvaldė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vald- (valdyti) – „tas, kuris valdo ir kurio gedima (pasiilgstamas)“
Gedvardas, Gedvarda, Gevardė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vard- (varduoti „burti“)
Gedvilas, Gedvilė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vil- (viltis)
Gedvinas, Gedvinė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vin- (vaina „priežastis, kaltė“)
Gedvyda, Gedvydas, Gedvydė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vyd- (iš-vydo)
Geismantas, Geismantė
lietuvių: gei- (geisti) + mant- (mantus „sumanus“)
Geistautas, Geistautė
lietuvių: gei- (geisti) + taut- (tauta)
Geisvė, Gaisva
lietuvių: geis- (geisti) - „geidžiama“, trumpinys iš Geisvyda.
Geisvilas, Geisvilė
lietuvių: geis- (geisti) + vil- (viltis) – „geidžiamas su viltimi“
Geisvydas, Geisvyda, Geivydas, Geivyda
lietuvių: geis- (geisti) + (iš-vydo) – „išvydęs tai, ko geidžia“
Gelgauda, Gelgaudas
lietuvių: gel- (gelti širdį) + gaud- (gaudyti)
Gelma, Gelmė, Gelmius
trumpinys iš Gelmina, Gelminas lietuvių: gel- (gelti „skaudėti“) + min- (minėti) – „tas, kurio labai (skaudžiai) ilgimasi“
Gelmina, Gelminas, Gelminė, Geliminas
lietuvių: gel- (gelti širdį) + min- (minėti) – „tas kurio labai (skaudžiai) ilgimasi“
Gelvyda, Gelvydas, Gelvydė
lietuvių: gel- (gelti „skaudėti“) + vyd- (iš-vydo) – „skausmo matęs“
Gendrė, Gendrys, Gendrius
lietuvių: gend- (pasi-genda) – „tas, kurio pasigendama, ilgimasi“; vardų Gendrimas (-a), Gendrutis (-ė) ir pan. trumpiniai.
Gendrutis, Gendrutė
lietuvių: gend- (pasigenda) – „tas, kurio pasigendama“
Gendvilas, Gendvilė
lietuvių: gend- (pasi- genda) + vil- (viltis)
Genovaitė, Genovefa
lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“
Gentvainas, Gentvainė
lietuvių: gent- (gentis) + vain- (vaina „priežastis“)
Genutviltė
netaisyklingai sudarytas iš vardo Genutė (lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“) + vilt- (viltis)
Genviltas, Genviltė
lietuvių: gen- (pasi-gen-da) + vilt- (viltis) – „tas, kurios pasiilgstama, kurio laukiama su viltimi“
Georgas, Georgijus
slaviškas Jurgis variantas (angliškas variantas Džordžas) – graikų: „žemdirbys, -ė“
Gerda, Gerdas
trumpinys iš Gertrūda, Gertrūdas sen. vokiečių: ger „ietis“ + trūt „stiprus, stiprii“
Gerdvilas, Gerdvilė
lietuvių: ger- (geras) + vil- (viltis) – „gera viltis; turintis viltį“
Gerimantas, Gerimantė
lietuvių: ger- (geras) + rim- (rimti)
Germantas, Germantė
lietuvių: ger- (geras) + mant- (mantus „sumanus“)
Germilas, Germilė
lietuvių: ger- (geras) + mil- (pa-milti)
Germinas, Germinas, Germinė
lietuvių: ger- geras) + min- (minėti) – „minimas kaip geras“
Gertautas, Gertautė
lietuvių: ger- (geras) + taut- (tauta)
Gervazas, Gervazijus
ispanų: „kovotojas“
Gervyda, Gervydas
lietuvių: ger- (geras) + vyd- (iš-vydo)
Getautas, Getautė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + taut- (tauta)
Giedrimas, Giedrima
lietuvių: giedr- (giedrytis „gerėti orui“) +rim- (rimti) – „giedras, geros nuotaikos ir ramus“
Giedrius, Giedrys
lietuvių: giedras „šviesus, saulėtas, tyras“
Giedruolė, Giedruolis
lietuvių: giedr- (giedras, giedra „skaistus, šviesus“) – „tas, kuris giedros nuotaikos, džiugus“
Gilas, Gilius
trumpinys iš Gilminas, Gilmintas lietuvių: gil- (gilti „skaudinti“) – „tas, be kurio skaudu“
Gilda, Gildė
lietuvių: gildyti (širdį) – „jaudinantis, -i; sukrečiantis, -i“
Gilmina, Gilminas
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + min- (minėti)
Gilminta, Gilmintas
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + min- (minėti)
Gilvainas, Gilvainė
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
Gilvilas, Gilvilė
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) +vil- (viltis)
Gilvina, Gilvinas, Gilvinė
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti“) + vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“) –„skaudi priežastis“
Gilvyda, Gilvydas, Gilvydė
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + vyd- (iš-vydo)
Gina, Ginas
lietuvių: ginti – „gynėjas, gynėja“
Ginbutas, Ginbutė
lietuvių: gin- (ginti) + but- (butas „gyvenamoji vieta“) – „ginantis būstą“
Gindvilas, Gindvilė
lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)
Ginta, Gintė
trumpinys iš Gintautė lietuvių gin- (ginti) + taut- (tauta)
Gintaras, Gintara, Gintarė
lietuvių: gin- (ginti) + tar- (tarti); brangakmenis gintaras
Gintas, Gintis
trumpinys iš Gintautas, Gintaras lietuvių gin- (ginti)
Gintauta, Gintautas, Gintautė
lietuvių: gin- (ginti) + taut- (tauta) – „ginantis (-i) tautą“
Gintvilas, Gintvilė
lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)
Gintvydas, Gintvyda, Gintvydė
lietuvių: gint- (ginti) + vyd- (iš -vydo) – „ginantis ir daug matęs, išvydęs“
Ginvilas, Ginvilė
lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)
Ginvyda, Ginvydas, Ginvydė
lietuvių: gin- (ginti) + vyd- (iš-vydo)
Girdenis, Girdenė
lietuvių: gird- (girdėti, girdas „žinia, gandas“) + -en- – „girdintis, žinantis gandus“
Girdutis, Girdutė
lietuvių: gird- (girdėti) + -ut- (mažybinė priesaga)
Girdvainis, Girdvainė
lietuvių: gird- (girdėti) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“) – „gando, žinios priežastis“
Girdvilas, Girdvilė
lietuvių: gird- (girdėti) + vil- (viltis)
Girdvyda, Girdvydas, Girdvydė
lietuvių: gird- (girdėti) + vyd- (iš-vydo) – „daug girdėjęs, daug matęs“
Giriotas, Giriotė
lietuvių: gir- (giria) + jot- (joti) – „giria jojantis, -i“
Girius, Girė
trumpinys iš Giriotas, Giriotė lietuvių: „giria jojantis, -i“
Girkantas, Girkantė
lietuvių: gir- (giria „miškas“) + kant- (pa-kantus, kantrus)
Girmantas, Girmantė
lietuvių: gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“)
Girmintas, Girmintė
lietuvių: gir- (girti) + min- (minėti) – „giriamas ir minimas“
Girstautas, Girstautė
lietuvių: girs- (iš- girsti) + taut- (tauta)
Girtautas, Girtautė
lietuvių: gir- (giria) + taut- (tauta) – „girininkas“
Girvina, Girvinas
lietuvių: gir- (giria „miškas“) + vin- (vaina „kaltė, priežastis“)
Girvydas, Girvydė
lietuvių: gir- (giria „miškas“) + vyd- (iš-vydo)
Gitana, Gitanas
ispanų: „čigonė, čigonas“
Gladesė, Gladisė
Klaudija variantas iš lotynų: „raiša, luoša“
Gomantas, Gomantė
lietuvių: go- (sen. lietuvių goti „eiti“) + mant- (mantus „sumanus“)
Gostautas, Gostautė
lietuvių: gos- (gostis „atsipeikėti“) + taut- (tauta) – „pažadinantis tautą“
Gotautas, Gotautė
lietuvių: go- (godyti „nujausti, nutuokti“) + taut- (tauta)
Gracija, Gracijus, Gracijonas
lotynų: gratia „žavumas, grakštumas“
Gražvilas, Gražvilė
lietuvių: graž- (gražus) + vil- (viltis) – „graži viltis“
Gražvyda, Gražvydas
lietuvių: graž- (gražus) + vyd- (iš-vydo) – „grožį išvydęs“
Greta, Gretė
trumpinys iš vokiečių Margarita „perlas“
Grigorijus
sen. graikų: „budintis, nemiegantis“
Grintautas, Grintautė
lietuvių: grin- (grynas „tyras, doras“) + taut- (tauta)
Grinvyda, Grinvydas
lietuvių: grin- (grynas „tyras, doras“) + vyd- (išvydo) – „doras ir daug matęs, patyręs“.
Gryta, Grytė
trumpinys iš vokiečių Margarita „perlas“
Gulinara, Gulinaras
musulmonų: „granato (vaisiaus) žiedas“
Gustas, Gustis
trumpinys iš lietuvių Gustautas gusti „priprasti“ arba iš lotynų Augustas „garbingas, didingas“
Gustautas, Gustautė
lietuvių: gus- (gusti „priprasti“) + taut- 9tauta)
Gustava, Gustavas
šved: „Dievo atrama“; sen. skandinavų: gu- „kova“ + stav- „lazda“
Gutautas, Gutautė
lietuvių: gu- (guso, gusti „įprasti“) + taut- (tauta) – „įpratęs prie tautos“
Gvidonas, Gvidonija
sen. vokiečių: witu „giria, miškas“
Gytautas, Gytautė
lietuvių: gy- (gyd- geid „geidauti, geidė“) + taut- (tauta)
Gytenis, Gytenė
lietuvių: gy- (gyd-/ geid kaita – „geidauti, geidė“) – „geidžiantis, geidulingas“
Gytis, Gytė
trumpinys iš Gytautas, Gytautė lietuvių: gy- (gyd- geid „geidauti, geidė“) + taut- (tauta)

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)